AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

TARİX

 

AHISKA TÜRKLƏRİNİN TARİXİ

                                 
       Sənələr, sənələr, zalım sənələr,
Getsin də
gəlməsin belə sənələr,
xoşmiş məgər keçən sənələr
Axısqa el türkülərindən

 

Axısqanın etnoqrafik-mədəni özünəməxsusluğu böyük türk dünyası­nın tarixindən bu elin keşməkeşli taleyindən doğur. Buna görə, hər şeydən öncə türklüyün bu obanın tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Axıs­qanın keçmişini bugününü anlamaq üçün türklüyün Qafqazda, ümumən Avrasiyada qədim tarixi gözdən keçirilməlidir.

BU FƏSLİN BÖLMƏLƏRİ:

AVRASİYADA VƏ QAFQAZDA TÜRKLÜYÜN TARİXİNDƏN

 
ATABƏYLİK VƏ PAŞALIQ

 
 SÜQUT

OYANIŞ

SÜRGÜN

YURDA DÖNÜŞ MÜCADİLƏSİ