AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

MƏNƏVİ ALƏM

MƏNƏVİYYAT

 

Bən bir türküm,adım-sanım ulidür,
Bənim içim həsrətinən dolidur,
Bənim yolum zəhmətlərin yolidür.

Axısqa el türkülərindən

 

Mənəvi aləmin dərəcədə fərdi, bənzərsiz məhrəm  olduğu  bəllidirBöyük  ədibin  dediyi  kimi, bir insan qəlbinin taleyini yazmaqbir xalqın tarixini yazmaqdan çətindir. Lakin hər bir insan 'nəviyyatı fərdi olmaqla bərabər, həm yurddaşları ilə nədəsə ortaqdır, 'ni milli-etnik səciyyəlidir, toplum 'nəviyyatı ilə ümumidirxalqın tarixi inkişafı, özunüdərki boyu insan psixologiyasının milli çalarları, etnik etiket mənəvi dəyərlər formalaşır, bunlar milli xarakteri təşkil edir.

Tarixin əzablı dolaylarından keçmiş, taleyin hər acısını görmüş Axısqa turklərinin milli özünüdərki bu elin soy-kökü və çağdaş etnik siması barədə suallara qəti cavab vermişdir: bən bir türküm...

Türk mə'nəviyyatı haqqında düşmən və ya dost mülahizələri çoxdur. Bunları sərf nəzər etməyərək yalnız onu deyək ki, bütün şərhçiləri türk ruhunun bir cəhəti – onun yaşarılığı heyrətləndirir. Tarix nə qədər dövr etsə də, türk xarakterinin əbədi təməl daşları sarsılmazdır: mərdlik, cəsarət, qonaqsevərlik, vətənpərvərlik, ailəyə və nəslə bağlılıq, gözütoxluq, böyüyə və ziyalıya hörmət, namus, ləyaqət, təvazökarlıq, əliaçıqlıq, genişürəklilik və sülhsevərlik...


BU FƏSLİN BÖLMƏLƏRİ:

Mənəvi dəyərlər və əxlaq
Etiket
Tapınclar 
İnanışlar 
Xalq təbabəti 
Təqvim və ölçülər