AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

Umud ansamblı


"Umud" ansamblı haqqında

Köşədə ilk olaraq 1988-1989-cu illərdə Faiq Mamaxovla mənim Bakıda təhsil alan Ahıskalı tələbələrlə  Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunda yaratdığımız "Ümid" ansamblı haqqında 1989-cu ildə dərc olunmuş məqaləmi veririk.
Bu məqaləm çap olunanda Sovetlər Birliyində hələ Ahıska türkü, ümumiyyətlə türk adı işlənmirdi. Ahıskalılar haqqında mətbuatda yazılmırdı. Yalnız Fərqanədən sonra müəyyən məlumatlar çıxmağa başladı. Ancaq əksəri qərəzli, ya da dolaşıq idi. Məqalədə haqqında danışılan "Ümid" ansamblını əslən Azqurdan olan istedadlı musiqiçi, hazırda Ukraynada yaşayan Faiq Mamaxovla əvvəlcə Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda oxuyan Ahıskalı tələbələrlə yaratdıq. Ancaq bir qədər sonra məşqlərə başqa institutlardan, hətta hər həftə kəndlərdən gənclər gəlməyə başladı. Ansamblın üzvləri Ahıska xalq mahnı və rəqslərini öyrənir və ifa edirdilər. Çox səmimi, istedadlı, vətənpərvər gənclər idi. Bir ara hətta televiziyaya da çıxırdılar. Sonradan qrup tədricən peşəkarlaşdı, bu qrupa hətta tanınmış peşəkar musiqiçilər də qoşuldu.
O günlərdən artıq 18 il keçir...
Ansamblın üzvləri öz xatirələrini bölüşə və ya əlaqə saxlaya bilər. Köşə üçün yazılarınızı, istəklərinizi və rəyinizi gözləyirik. 
Buyurun "Ümid" ansamblı ilə tanış olun.
Asif Hacılı"Ümid" ansamblının bədii rəhbəri Faik Azqurlu (Mamaxov) ilə
1980-ci illərin ortalarında Saatlıda çəkilmiş foto 
 

«Умуд» – ансамбль советских турок

Основной мотив этих песен – неутихающая боль, тоска по родному краю. Однако эта скорбь сочетается в них с глубокой верой в торжество справедливости, скорейшее возвращение на родину.
Речь идет о народных мелодиях и песнях советских (месхетинских) турок, прозвучавших в исполнении недавно созданного в Баку ансамбля песни и пляски «Умуд» под руководством молодого музыканта Фаика Мамедоглы.
Немного истории. «Советскими турками», как известно, назван народ, который очень пострадал в годы культа личности. После ХХ съезда КПСС советские турки, как и многие народы – жертвы сталинского режима, – были реабилитированы. Часть из них сегодня проживает у нас в республике.
Турки, еще в 30-е годы имевшие сотни школ, техникумы, театры, давшие истории таких личностей, как Омар Фаик Неман-заде, Али Сабри и других, сумели сохранить свое национальное единство. Проживая по стране компактными этническими группами, они не утратили свою культурную самобытность, богатое фольклорное наследие. Советские турки гордятся такими талантливыми народными музыкантами, как Мардалы, Мехри, Шахбаз, Шахмардан.
Создавая ансамбль, Фаик Мамедоглы опирался именно на эти традиции. Помог ему и опыт работы в Азконцерте, в сельском клубе Саатлинского района. Родители Фаика из поселка Азгур в Грузии, а сам он родился, вырос и учился в Баку. Он никогда не видел Месхети, но, несмотря на это, может часами говорить об обрядах, обычаях своего народа, петь родные песни. И непременно в беседе расскажет об особенностях, жанрах турецкой народной музыки.
Богатство этих песен и их особая роль в жизни советских турок привели Фаика к идее создания в Баку турецкого музыкального коллектива. Все началось с маленького студенческого кружка, организованного в Азербайджанском педагогическом институте русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова. Костяк кружка составили студенты – турки, обучающиеся в различных вузах Баку. Фаик был первопроходцем, и трудностей, как обычно, хватало. Благодаря своей настойчивости Фаику удалось создать прекрасный сплоченный одной идеей коллектив. Дебютировал он в Институте имени М.Ф.Ахундова – на празднике Новруз-байрамы. Концерт получился настолько необычным, что многие тогда приняли «Умуд» за профессиональную группу.
Сейчас коллектив входит в состав студенческого объединения «Джанги». Руководитель этого объединения Р. Иманов предоставил им необходимые условия для работы и выступлений. Сейчас члены коллектива готовятся к гастрольным поездкам в Среднюю Азию, Северный Кавказ, районы нашей республики, где проживают их земляки.
Фаик и его друзья решили назвать ансамбль «Умуд» – надежда. У этих талантливых ребят большие планы на будущее.

Асиф Гаджиев,

«Бакинский рабочий»,
14 июня 1989 года
№138 (21563)