AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

ATALAR SÖZLƏRİ

ATALAR SÖZLƏRİ

 

 

 

1. Avlu çürür, borc çürüməz.

2. Avi meşədən küsmüş, meşənin xəbəri yox.

3. Ağlamayinən gülmax baci-qardaşdur.

4. Ağanın vari gedər, xidmətçinın cani.

5. Ağ axça qara gün içindür.

6. Ağac əkənə rəhmət oxunur.

7. Ağac dibindən su içər.

8. Ağırmiyan baş yastux istəməz.

9. Ağır qazan gec qaynar.

10.Ağır kamğayi yel qaldırmaz.

11. Ağzan sığari lukmayi al.

12. Ağzının aşi dəgül, yoxsa bənə can qoymaz.

13. Adamın düşməni - köti dili, bir də köti qarisi.

14. Adam adi ilə tanınur.

15. Adli kişi adından qorxar,

      Adsız kişi tanrıdan qorxar.

16. Az idi arux-urux, biri də gəldi tabani cırux.

17. Azan quşun ömri az olur.

18. Ayağıma yer edəm, gör bir sənə edəm.

19. Ayaxla gedən gəlür, başla gedən gəlməz.

20. Ayvaz - qassad, həp bir hesap.

21. Ay varikən, yıldızlara minnət.

22. Ayın on beş güni qaranlux olsa da, on beş güni                        

      aydınluxdur.

23. Ayıb söyləyənin ayıbını söylərlər.

24. Allah bin dərt vermiş, bin bir dərman.

25. Allah asılsıza düşürtməsin.

26. Alan vurdi, satan yanğıldi.

27. Al qapidə, sat qapidə, işin yoxsa, yat qapidə.

28. Al qoşovi gir axora - yağurli mal qucunur.

29. Ana-babanın qədrini bilməyən başqasının bilir?

30. Anasına bax tanasıni al.

31. Ana qızına taxt vermiş; baba qızına baxt vermiş.

32. Anandan izinin, axıldan ceyizin olsun.

33. Anam-bacım kimdür? - Eyi komşim.

34. Ana kimi yar olmaz, vətən kimi dövlət var.

35. Anasının səvgülli oğli çoban olurmuş.

36. Anasının qız vaxtını söyliyer.

37. Anasi qızıni ögsə - burax da qaç, el ögsə al da qaç.

38. Arasan-bulursun.  

39. Artuk ya qarın ağrıdur, ya baş.

40. Araya girən - bəlaya girər.

41. Ara sözü əv yıxar.

42. Arif adam tərif istəməz.

43. Arkadan vuran namərddir.

44. Asıl azmaz, bal kokmaz,

      Asılsızdan kərəm gəlməz.

45. Ata dost kimi bax, düşmən kimi bin.

46. At olmayan yerdə eşək atdur.

47. At yerinə eşək bağlama.

48. Atılan ox geri dönməz.

49. Atda qarın, yigitdə burun.

50. Atın ölümü təki arpadan olsun.

51. Atın izi itin izinə karışmaz.

52. Aşi yox, oroc tutar,

      İşi yox, namaz qılar.

53. Aşaği tüfürürsən - saxal,

      Yoxari tüfürürsən - buyux.

54. Axılliyə qırx gün dəli desən dəli olur.

55. Axılsız baş əlindən səfil ayax nələr çekiyer.

56. Axılliynən çekişmax cəyilinən halva yemədən eydür.

57. Axılliyə həsrət qaldım, dəli bacayi aşdi.,

58. Ax, bənim kisəm, minnətsiz yesəm.

59. Axirətdə qomşi həxi sorulur.

60. Ac işlətmə, toxi tərpətmə.

61. Ac gezmədən tox ölməx eydür.

62. Ac it furun yıkar.

63. Artux mal gözmi çıxarur?

64. Anasına bax qızıni al, qırağına bax bezini al.

65. Ağılli gördüğuni, axılsız eşitduğini söylər.

66. Amanata xəyanət olmaz.

67. Aşıx güləgən olur, dərtli söyləgən.

68. Adam verduğuni geri almaz.

69. Azi bilmiyan çoxi heç bilməz.

70. Aşığa sinək səsi saz gəlür.

71. Axar su gedər, qalmaz.

72. Armudun iyisini meşədəki avilər yiyar.

73. Atına baxan ardına baxmaz.

74. Ağır qazan gec qaynar.

75. Adamın adi çıxınca, cani çıxsa eydir.

76. Ac yeməz? Tox deməz?

77. Acluqdan qudurani saxlamax olur, toxluqdan qudurani

            saxlamax olmaz.

78. Allahdan buyrux, ağzıma quyrux.

79. Ac ol, keş ol, xoşun işinə qarışma.

80. Allah demiş - çalış, qulum, vericiyim.

81. Ana qısmi bedva edəndə məmələri duva edərmiş,

82. Baba qısmi bədva edəndə buyuxlari amin diyarmiş.

83. Ana-baba olanda ana-baba qədrini bilürsün.

84. Ad adami bəzəməz, adam adi bəzər.

85. Avidən qorxan meşəya getməz.

86. Alışux ağzın tövbəsi yoxdur.

87. At bazarında eşşək satılmaz.

88. Adamın yürəgininən dili bir olsun gərək

89. Ağla, dərdin yitsin.

90. Ağlamayana məmə yoxdur.

91. Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.

92. Ağzının tadı tuz, həppisindən ucuz.

93. Ağac yıxılanda baltalı da, baltasız da başının tüni kəsər.

94. Ayda yildə bir namaz ani də şeytan qoymaz.

95. Allah möminlərə hər şeyi bağışlar.

96. Ağzın ətə, altın ata ögrətmə.

97. Axılli düşmən, nadan dostdan yaxşıdür.

98. Axılli düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.

99. Babamın əvi uzax  olsa, ögünməyə var?

100. Baba olmamış baba qədrini biləməsin.

101, Baltada var isə, sapda da var.

102. Balta ağaci kəsməzdi, sapi ağac olmasaydi.

103. Bali barmaği uzun degil, nasibli yiyer.

104. Baxmaynan ögrənmağ olsa, it qəsəp olurdi.

105. Başxasının çaruğun geyən tez açınur.

106. Bazısi arar - bulamaz, bazısi bulur - yiyamaz.

107. Baba baba olsa, oğul da oğul olur.

108. Bayazın adı var, qaranın dadi var.

109. Bay qaftan geysə, "xeyirli olsun" diyarlar, yoxsul geysə,  

              "nərdən buldun" diyarlar.

110. Bacanın əgriluğuna baxma, tütünün düz çıxmasına bax

111. Beg deduğun , bəgənməduğun ?

112. Beşiginimi yügürmişin?

113. Bəxşiş atın dişinə bakılmaz.

114. Bəglərə inanma, suya tayanma.

115. Biz gəldüx gəlini görməyə,

        Gəlin getdi təzək yığmaya.

116. Binə bir söylə, birə bin söylə.

117. Bismillah deməynən donuz bostannan çıxmaz.

118. Bir baba dokkuz oğul bəslər,

        Dokkuz oğul bir babayi bəsliyamaz.

119. Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur.

120. Bir bişi - qırx kişi.

121. Bir müştəriyə dükan açılmaz.

122. Bir ayax sən gəl, iki ayax bən gəlem.

123. Bir insan ataş olsa da dünyayi yakamaz.

124. Bizə bir gün toğar.

125. Bir gələn bir daha gəlür, sabır et.

126. Bir köçmax - yüz talanmax.

127. Boğulsam da, böyük suda boğulem.

128. Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur.

129. Böyük başın böyük dərdi olur.

130. Böyüksüz əvdə bərəkət olmaz.

131. Böyük luxma çeynə, böyük söyləmə.

132. Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda qalmaz.

133. Bulanux suda boy vermə, boyun görünməz.

134. Buğda - ətməgin yoxisə, tatli dilin olsun.

135. Bulutdan nəm qapiyer.

136. Buna el demişdürlər, selin ögüni kəsər.

137. Bögünün yarıni var, yarınin bir xoş güni vardur.

138. Bitməz olmaz.

139. Bir günün begliğu begluxdur.

140. Bir bilməm bir qəzayi qurtarur.

141. Bin tədbiri bir təğdir pozar.

142. Bin qula yalvarmaxdan bir kərə peyğəmbərə səlavat gətür.

143. Baba olmax qolaydur, babalux etmax çətindür.

144. Boşluğun belasından söz çox olur.

145. Bayaza bayaz diyarlar, qaraya qara.

146. Bar verən ağaci kəsməzlər.

147. Bir biləndən qorx, bir bilməzdən.

148. Biri od olanda biri su olsun gərək.

149. Bir axilli baş bin başi saxlar.

150. Baluğun əmri sudan çıxanacandur.

151. Başxasının qaşuğinan qarın doymaz.

152. Birə yetən ikiyə yetər.

153. Bin gör, bir al.

154. Bekliyan beg olur,

Beklemiyan qul olur,

Bekliyana verürlər,

Beklimiyani dögərlər.

155. Bataxluxda çırpınmaq olmaz.

156. Bir baltaya sap ol.

157. Başxasının əlininən tikan yolma ki, "hayıf sənə tikan" olur.

158. Bir yumurta, oni dürtə-dürtə.

159. Böyügöni tanımiyan allahıni tanımaz.

160. Bəyaz at arpa yeməz.

161. Bayaz atinən cəhil ağaya qulluq etmə.

162. Vaxtıni yitürən bəxtini yitürür.

163. Vaxtsız ötən xoruzun başıni kəsərlər.

164. Var başinı gizləməz, yox da daşdan qəvidir.

165. Verən əli kəsməzlər.  

167. Verğudun bir yumurta, oni da dürtə-dürtə,

168. Vətəni sevmax imandandur, vay ona ki, içində olmiya.

169. Varlının xorizi yumurta qoyar, tavuği

170. Vətənimə gəldim-imanə gəldim.

171. Vətənə gəldim, imana gəldim.

172. Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi,

        Vətənimə qovuşdum, cəsədimə can gəldi.

173. Vətən-vətən deyip sızladi yürək.

174. Var-dövlətim yitürdüm, canımi Vətənə yetürdüm,

175. Qazan qarasi gedər, yüz qarasi etməz.

176. Qari yüzli adamnan (kişidən), adam yüzli qaridən əlhəzə.

       177. Qari var - arpa ununnan edər, qari var - buğda ununi daş   

              edər.

178. Qarisiz əv - susuz dəgirman kimidür.

179. Qapiyə gələni qataxlamazlar.

180. Quduzun ömri qırx gündür.

181. Qurban olem tipiyə (küləyə), gendi gətürdi qapiyə.

182. Qarnın toymiyan yerdə acluğun bildürmə.

183. Qar ili - var ili.

184. Qoçun buynuzi qoça ağırlux etməz.

185. Qorxax bezirgan xeyir edur, zərər.

186. Qoyuna çoban - tarlaya sapan.

187. Qurumuş ağacın gölgəsi olmaz.

188. Qanlidən uzax gəz.

189. Qalan işə qar yağar.

190. Qarisi köti olan adam tez qocalar.

191. Qız sahabi-qala sahabi.

192. Qəribin dosti olmaz.  

193. Qəribin kimsəsi yox, allahi vardur.

194. Qaraya bayaz deyilməz.

195. Quri sələmi yel alur.

196. Qız evində danqur-dunqur, oğlan evində xəbər yox.

197. Qırıx ətmək birləşməz.

198. Qismətdən artux yemək olmaz.

199. Qəza gələndə gəliyerim demir.

200. Qılınc qınıni kəsməz.

201. Qırx gün günahkar, bir gün tövbəkar.

202. Qırmızı gömlək gizlənməz.

203. Qız beşikdə - cehiz sanduxda.

204. Qırx oğri bir çıplaği soyamamış.

205. Qırx qurda bir aslan yapsın?

206. Qırx illik balığa üzmək ögrədir.

207. Qırmızi gömlək gizlənməz.

208. Qız yükü – duz yükü.

209. Qəmbərsiz dügün olmaz.

210. Qələmin ucunda qılınc güci var.

211. Qorxan gözə çöp düşər.

212. Qırx yillux yanux eylanmaz.

213. Quri ağaca qan sürtmə.

214. Qalan işə qar yağar.

215. Qızın gövli bəndə, şalvarı başxasında.

216. Quri qaşıx ağız yırtar.

217. Quri torbaynan at bir kərə tutulur.

218. Qızıni dögmiyan dizini dögər.

219. Qızi kəndi - kəndinə qoysan, ya halvaçıya, ya davulçiyə köçər.

220. Qaşuğinən verib, sapinən göz çıxarma.

221. Qoca kafir misliman olmaz.

222. Qutli gün toğuşundan bəllidür.

223. Qılıncsız qırğına düşdüx.

224. Dadli-dadli söyliyər, aci-aci sökər.

225. Davada ağac ortadakına dəgər.

226. Dağda qurutdan, bağda tutdan olma.

227. Dəvətsiz gedən mindərsiz oturur.

228. Dərd bir olsa ağlamaya var

229. Dərd bulmax qolay, yitürmax çətindür.

230. Dəniz olub taşma, əlindən gəlmiyən işə tolaşma.

231. Dərmənə inanma, dərmansız da qalma.

232. Dərdin dərd bilənə söylə.

233. Dərdini gizlədən davasıni bulamaz.

234. Dəmür nəmdən, insan qəmdən çürür.

235. Dəmüri sicax-sicax dögərlər.

236. Dərd var dələr keçər,

        Dərd var gələr keçər.

237. Dərd adama selinən girər, misxalinən çıxar.

238. Dəli güləgən olur, dərdli söyləgən.

239. Dəli dəliyi görüncə degenegini saxlar.

240. Dəgirman bilduğini edər,

        Çəmbərin çək-çuki gendinə qalur.

241. Dəliyə uyan dəli olur.

242. Dəvəyə bürc lazım olsa, boynuni uzadur.

243. Dəli ağlamaz, dərdli gülməz.

244. Dəlinin etdiğuni haxilli etməz.

245. Dəli demiş, haxilli inanmiş.

246. Dəgirmançi ac qalmaz.

247. Dögmə kimsə qapisini, dögərlər sənin qapini.

248. Dilən zor vermə, ələn zor ver.

249. Dizimdə oturiyer, saxalimi yoliyer.

250. Deyilən söz geri gəlməz.

251. Dedugini diyer, deməduğini gedər-gelməzə yolliyar.

252. Dovuzun bitini ələn alma ki, başan çıxar.

253. Düşmən ətək altından çıxar.

254. Dündən söyləmə, bögündən söylə.

255. Dərd dərdə oxşamaz.

256. Desələr ki, göydə toy var, qarilər mərdivan ararlar.

257. Düşünə-düşünə görər işi, sonra peşman olmaz kişi.

258. Dost acıdıb söylər, düşmən güldürüb.

259. Dost daşi köti degər.

260. Düşman ocax başında.

261. Dünya yalan dünyadur.

262. Dünya yansa, bir xorum oti yanmaz.

263. Dünya beş günlixdür, beşi qara.

264. Düşünməyib oturan qalxarkən ayıblanır.

265. Dünyaya ümidinəndemişlər, bizə bir gün toğar.

266. Dəvədən böyük fil var.

267. Dərin bulax bulanmaz.

268. Dilən güc vermə, işən güc ver.

269. Dost başa baxar, düşmən ayağa.

270. Dost gələn güni bayram olur.

271. Dost yolunda tufan olur, qar olur.

272. Dostun yoxsa - ara, tapanda - qori.

273. Diyerlər zamaninən həp unudulur sevgilər.

274. Dəşi xocaya, döşi xocaya, yeddidə bir başi xocaya.

275. Dostumuz dost olsun, düşmənimiz kor olsun.

276. Degirmana girən çaqqal, dirgana dözsün gərək.

277. Düz söz baş kəsər.

278. Dəvə xurmay seçməz.

279. Dəgirmana su nerdən axduğun ogren.

280. Dərdi çəkən bülür.

281. Dilin gəmügi yoxdur.

282. Diş çeynəməynən qarın toymaz.

283. Dost arasi pak gərək.

284. Dərtli gəzsən tez ölürsün.

285. Düz söz qılıncdan kəskün

186. Enəməduğun yerə çıxma.

287. Eylugə eylük olsa, öküzə biçax vurulmaz.

288. Enişdən gənə yoxuş eydur.

289. Elə uyan əvsiz qalar.

290. Eldən olan gözdən olur.

291. El keçduği körpüdən sən keç.

292. Eşəgin ölümi itə dügündür.

293. Eşəgə atlas-çul vursan, genə eşəgdür.

294. Ey söz demür qapilər açar.

295. Eylik et ki, eylik görəsin.

296. Eyi əvləd babayi vəzir edər, kötisi rəzil.

297. Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur.

298. Eşek  bülür, xurma tadur.

299. Eşəgin cani yansa, ati keçər.  

300. Eşegi satdım, "hoş" deməkdən qurtuldum.

301. El əliynən tikan yolma, yazıx sənə tikan derlər.

302. El ağzi - çuval ağzi.

303. El ağzınnan quş tutulmaz.

304. El atına binən tez enər.

305. El gözi tərəzidir.

306. El için ağlayan gözdən olur.

307. El atduği taş uzax gedər.

308. El sözünə uyan əvini tez yıxır.

309. El ağzi faldur.

310. Elinən gələn dərd dügündür.

311. Edəcağından söyləmə, etdiğöndən xəbər ver.

312. Er qaxaninən er əvlənən yanğılmamiş.

313. Esgi şəhərə təzə nırx qoyma.

314. Esgi yırtılmasa, təzəsi olmaz.

315. Ətməgi tək yiyanın boğazunda qalur.

316. Ət gömüksüz olmaz.

317. Ətinən dırnax arasına girmə.

318. Əliaçığa allah kəndi yetürür.

319. Əli əgri həp düzluxdan söylər.

320. Əl əli yıxar, əl dönüb yüzi.

321. Əlinən açılani dişinən açma.

322. Əv alma, alanda qomşi al.

323. Əvvəl-əvvəl qapaz çalan uçamaz.

324  Əv sözsüz olmaz, degirman tozsuz.

325. Əv tanasından öküz olmaz.

326. Əv üstünə əv olmaz.

327. Əv yıxanın əvi olmaz.

328. Əvindən çıxan əv qədər yıxılur, kövündən çıxan köv qədər.

329. Əvdə bülbül, dişərdə quzi.

330. Əvdəki bazar çarşidə keçməz.

331. Əzəldən gülmiyan sonunda da gülməz.

332. Əzizim əzizdür, canım ondan da əziz.

333. Əziyyətin bən çəkdim, səfasın ellər.

334. Əski düşman dost olmaz, əski dost düşman olmaz.

335. Əski pambuxdan bez olmaz, əksi düşmandan dost.

336. Əski yırtılmasa təzəsi olmaz.

337. Ərəb toyunca yiyar, türk ölüncə yiyar.

338. Əringəndən gənə axsax eydür.

339. Əringənin qazancıni it yiyar, yaxasıni - bit.

340. Əldən gedən ələ gəlməz.

341. Əlindən gəlsə, adami bir qaşux suyinən boğar.

342. Əmür paşanın, çubux meşənin.

343. Ətmək eldən, su göldən.

344. Ətmək ögüci olma.

345. Ətməki ətməkçiyə büşürtür, birini artuq ver.

346. Ətməgin çoxuni yetimin ögünə qoy.

347. İt ölür sahabi çıxar.

348. İnanma dostan, saman təpər postan.

349. İnsan insanan yük olmaz.

350. İt ilə çuvala girilməz.

351. İt qışi çıxarur, amma dərisi çəkir.

352. İp qırılduği yerdən bağlanur.

353. İpə un sariyer.

354. İtin ölumi gəlincə çobanın degənəginə sürünür.

355. İnsan sözündən, öküz buynuzundan tutulur.

356. İnsan qocalsa da, yürək qocalmaz.

357. İnsan bulsa, kəndindən bulur.

358. İnsan əvlədi dünyada tək olmaz, cüt olur.

359. İnək almaz, tana sevməz.

360. İnək öldi, xab kəsildi.

361. İki gövül bir olsa, samanlux da saraydur.

362. İlk vuran oxçudur.

363. İlk baxtım - altun baxtım.

364. İşi yari-buçuk görmə.

365. İştiyanın bir yözi yara, vermiyanın iki üzi.

366. İşliyanda çoxinən işlə, yiyanda azinən ye.

367. Yaz qışından bəlli, qız qardaşından.

368. Yazan da Bədəl, pozan da Bədəl.

369. Yazda ayransız olma, qışda yorğansız.

370. Yazılan yazi başa gəlür.

371. Yağ taşanda kəpçənin bahası olmaz.

372. Yalançının yemininə inanma.

373. Yalançının quyruği peşində olur.

374. Zərəlin yarısından da dönsən xeyirdür.

375. Xorinən gözəllux olmaz.

376. Ziyankərdən qəza əskik olmaz.

377. Ziyada xarçlamax məkrüfdür.

378. İki qarili əvdə dirlux olmaz.

379. Zamanaya bax, aviyə qaval çaldirüyer.

380. Zəngin arabasıni dağdan aşırur, yoxsul düz ovada yoluni     şaşurur.

381. Zəhmətinən yeyilən aci soğan, minnətinən yeyilən baldan               tatlidür.

382. Zorun var isə, zurnaçi başi ol.

383. Ziyadə xarçlamax məkrüfdür.

384. Yüz bilsən bir biləndən sor.

385. Yiyan içar, qonan köçər.

386. Yad gələ-gələ biliş olur, bilən varmaya-varmaya yad olur.

387. Yapmaduğun gövüli qırma.

388.  Yüzən gülən arxadan söylər.

389. Yigidin başna hər gəlür.

390. Yaxın adamın yoldiğu saxal bitməz.

391. Yüzünə bax, ondan su um.

392. Yüksəkdən baxan alçağa tez enür.

393. Yiyan bilməsə, toğriyan bülür.

394. Yigidim sağ olsun, bulunmiyan qız olsun.

395. Yügrək at yemini kəndi arur.

396. Yolsuz gedən tez yorulur.

397. Yigidə qırx günah azdur.

398. Yazın yalağı, qışın sicax yeməgindən eydür.

399. Yaxşuluğa yamannux, kor eşşəgə samannux.

400. Yoxdan kosa yaxşidur.

401. Yumurtadan yüng qırxılmaz.

402. Yaxşi niyat yarım dövlət.

403. Yalançının ipinən quyuya enmax olmaz.

404. Yatağan arslannan gezegen tilki eydir.

405. Yilani yarali buraxmazlar.

406. Yel əsəndə yelləniyer, yol görəndə yollaniyer.

407. Yumurtanın sarısından pay oman cəhənnəmluxdur.

408. Yürək şüşə kimidür, qırdın, yapamazsan.

409. Yuxi yastux iştəməz.

410. Yetim demiş bən gülərim, allah demiş bən nerdəyim.

411. Yaralının dərdini bülür yarasızlar.

412. Yüzgər əsməsə yaprax oynamaz.

413. Yügrək at qəmçi işlətməz.

414. Yeyilməmiş aşa dua qılınmaz.

415. Yetim xırsuzluğa çıxar, ay ilk axşamdan toğar.

416. Yolundan çıxan tez yorulur.

417. Yoxsulun bayla qardaşi, eşşək atın yoldaşi.

418. Yürüş vardur ki, duruşdan betərdür.

419. Yurdundan sürülən yurduna varınca ağlar.

420. Yüksək olma, vura-vura endürürlər, alçax olma, basa-basa              

         yerə keçürürlər.

421. Yuxliyan yilanın quyruğuni basma.

422. Karibin boyni bükük olur.

423. Karib kuşun yuvasini allah yapar.

424. Karibe bir salam bin altuna degər.

425. Karibin kimsəsi yox, allahı vardur.

426. Kar yıli - var yıli.

427. Katıksız ətmək boğazdan keçməz.

428. Kendi düşen ağlamaz.

429. Keçən günlərin harmanıni sovurma.

430. Kimin mumi sabağacan yanmiş?

431. Köti olmasa eyin qədri bilinməz.

432. Kor odur ki, düşdüği quyuya bir düşə.

433. Kor degənəgini bir kərə yitürür.

434. Küçüklər suç işlər, böyüklər bağışlar.

435. Köti söz sahabınındür.

436. Köti it yiyar, başxasına yedürür.

437. Komşuda pişer, bize de düşer.

438. Kəsilən baş yerine gəlməz.

439. Küçük daş baş yarar.

440. Kamil ögrən - it dili olsun.

441. Köç-köçə tayandi, qırğın yeni oyandı.

442. Köti hava düzəlür, köti insan düzəlməz.

443. Kediyə peynir ismarlamazlar.

444. Kedi cigərə yetişməzsə, orucdur deyər.

445. Kesər kendi sapıni yonmaz.

446. Kəfənin cefi olmaz.

447. Kəsdənədən (şabalıd) çıxmiş, qabuğuni bəgənmiyer.

448. Kişinin hörməti gəndi elində azdur.

449. Gölgəsində yatacaq ağaci budama.

450. Kimsənin ahi kimsədə qalmaz.

451. Kişi olan sözündə durur.

452. Kimi bildisəm haci, boynundan çıxdi xaçi.

453. Kosadan buyux iyidir, buyuxdan saxal iyidir.

454. Komşinin quzusi komşiya koç görünür.

455. Koç nerəden olur-olsun, quzunun səsi avluda duyulsun .

456. Köv üstünə köv olur, əv üstünə əv olmaz.

457. Kövül umduğundan küsər.

458. Kövülsüz sevmənin gözsüz oğli olur.

459. Köti adamnan dərt əskük olmaz.

460. Köti sözi qulax ardi et.

461. Köçdüğun yurdun qədrini qonduğun yurdda bilürsən.

462. Küçük kövün böyük ağasi.

463. Küldən təpə olmaz.

464. Kimə səsləsən oni eşidürsün.

465. Geyduği ipək, yeduği kəpək.

466. Gendini tanımiyan allahini tanımaz.

467. Gendindən yoxarilərə baxma, bir  az aşağilərə bax.

468. Gendi gözəl yox, qəlbi gözəl olsun.

469. Görən gözə kül səpmə.

470. Gökə dirək yox.

471. Gedəni tutmax olmaz.

472. Görməmişə göstərmə, görməmişdən əskük etmə.

473. Gec olsun, güc olsun.

474. Gördüğün qoyub, eşitduğan inanma.

475. Gövül omduğu yerdən küsər.

476. Gələn gedənə rəhmət oxudur.

477. Gec buldum, tez yütörtüm.                                                             

478. Gedər bağlar qorasi, qalur yüzlər qarasi.

479. Günləri sayduxca uzanur.

480. Göl yerində su əskik olmaz.

481. Gələndə "paşam", gedəndə "ağam".

482. Gələn gedəni aratır.

483. Gul tikansız olmaz.

484. Gökdən on iki alma düşdi, on bir dedilər, bir da sabur et      

        dedilər.

485. Gezağan qari iki əvi viran edir.

486. Gezəğan gəlinnən, güləyən qızdan çarşi - bazardakı loti         

         eydir.

487. Gəlin oldun, dilin çək.

488. Gəlin inək sağamaz, havli əgridur diyar.

489. Gəlinin eyisi olmaz, qızın da kötisi.

490. Gözələ göz dəgər, qəlbə söz.

491. Gözəl aşi tez bişər.

492. Gözəl səvməyə töbə olmaz.

493. Gözi ancaq toprax toyurur.

494. Gözündə yaşi var, tasinda aşi yok.

495. Kölgədə bitən oğacın meyvəsi olmaz.

496. Görən göz yol aramaz.

497. Gördün dəli, savul geri.

498. Gökdə yıldız ararkən, yerdəki çuxuri görmir.

499. Gövül fərman dinlemaz.

500. Köşə taşi yapidən düşməz.

501. Günə görə kürkün gey.

502. Lafdan gümrük alınmaz.

503. Laf kisəyə girməz.

504. Lafla peynir gəmisi yürüməz.

505. Mal adama həm dostdur, həm düşməndür.

506. Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz.

507. Meydan bulmuş, at bulmamış, at bulmuş meydan

       bulmamış.

508. Meyxanəçidən şahid iştədilər, sərxoşi göstərdi.

509. Məzar taşiylə iltifat olmaz.

510. Mərmər - ey daşdan, eylik - iki başdan.

511. Misafirin rizi kendindən irəli gəlir.

513. Mum dibinə işıx verməz.

514. Mal sənin, məsləhət sənin.

515. Misəfir üç günluxdur.

516. Misəfir əvin yaxuşuğidir.

517. Meyvali ağaca daş atan çox olur.

518. Mollanın deduğuni de, etduğuni etmə.

519. Mərdivani ayax-ayax çıxarlar.

520. Malının yanında saabi gərək, oğli yoxsa da, babasi gərək.

521. Nəsibə zaval yoxdur.

522. ver, peşinə get.

523. coraba yamaxdur, şarvara yamax.

524. çabux ol asıl, yavaş ol basıl.

525. Nerə gedirsin, oranın arabasına binərsin.

526. Namus gedər, dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.

527. Namusi altuna degişməzlər.

528. Nəsibində varisə qaşuğan çıxar.

529. ver, peşinə get.

530. qədər bilsən , gənə bir bilmişdən sor.

531. Ovçi qədər biliyersə, avi o qədər biliyer.

532. Otuz iki dişdən çıxan otuz iki məhəlləyə yayılur.

533. Oğlan doğurdum-oydi bəni, qız doğurdum-soydi bəni.

534. Oğlum oldi - gülüm oldi, əvərdim - elin oldi, ayurdum -       komşim oldi.

535. Oma-oma döndüm muma.

536. Oğul babasına görə süfrə açar.

537. Oğlan əvlənür, bəg oldum sanur.

538. Oğlan olan yerdə oğurlux saxlanmaz,

        Qız olan yerdə ignə gizlənməz.

539. Oxlavısız tutmac olmaz.

540. O kişi etsin ki,

        Yokari assa his olur.

        Aşaği qoysa pas olur,

        Vurub öldürsə yas olur.

541. O gəlsə daşinən, sən get aşinən.

542. Ölümdən başxa hər şeyə çarə var.

543. Ölümi olan bir gün ağlar.

        Dəlisi olan hər gün ağlar.

544. Öpüləcək yüzi tüfrüləcax etmə.

545. Önde gedən yorulur, arxada qalan soyulur.

546. Öküzi buynuzundan, insani sözündən tutarlar.

547. Ölum ile öc alınmaz.

548. Onde gedən yorulur, arxada qalan soyulur.

549. Öküzün çekdüğüni qayışdan sor.

550. Ölən can qurtatur, vay qalanın halına.

551. Önünə baxma, sonuna bax.

552. Ölüye ağlamaz, diriye gülməz.

553. Ölü gözündə yaş olmaz, imam evində olmaz.

554. Ölünün yüzi sərindür.

555. Ölümi görəcəksən ki, bayılmaya da razı olasın.

556.Papaği keçi dərisindən, xəbəri yok gerisindən.

557. Papaxçının papaği olmaz.

558. Paran vardur, çarşi-bazar sənindür.

        Paran yoxdur, sırıt, allah kərimdür.

559. Paşanın varı getmiş, paşanın cani çıxmiş.

560. Paşanın işi poşaya düşərmiş?!

561. Peynil-ətmək yeməsən, kimsə deməz ki, yiyansan.

562. Sanat altın - bilərzikdür.

563. Sivri başda axıl durmaz.

564. Söz var əv icin, söz var el için.

565. Soylu soyuni yuturməz; soyuni yütürən soysuzdur.

566. Səni səndən sormazlar, eldən sorarlar.

567. Sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

568. Su bulandurmaynan balux tutulmaz.

569. Sən biliyən bir-iki, ellər biliyer bin-iki.

570. Sözi yerində söylə.

571. Sözin gerçəgi yərənnüginən deyilür.

572. Sözin düzüni cocux diyar.

573. Sabur edən hər şeyə ulaşur.

574. Sərt olma, mərd ol.

575. Sağıldım, sağıldım, axırda da təkmük vurdi tağıldım.

576. Sözə gələndə usta, işə gələndə xasta.

577. Saymaduğun taş, yarar baş.

578. Sağ baş yasdux iştəməz.

579. Su gedər, çuxuri bulur.

580. Sadağa verən əllər dərd görməz.

581. Sabur edən hər şeyə ulaşur.

582. Səndən ötri xasta olana sən öl.

583. Sabax qismətini kimsəyə vermə.

584. Sənə ton çıxsa, bənə yelək.

585. Söz sözün küsküsidür.

586. Sevmə səni sevmiyani, kökdən enən hürisə.

587. Sağır eşitduğinikor tutduğuni buraxmaz.

588. Susuz ağac meyvə verməz.

589. Suya düşsə quri çıxan oğuldur.

590. Su kimi ömrin olsun.

591. Su gedər, qum qalur.

592. Sayanin quliyam, saymiyanin sultani.

593. Sabax naxıra, axşam axora.

594. Sağı soldan baxıb söylə.

595. Sımarlamayinən hac qabul olmaz.

596. Söyliyənə baxma, söylədənə bax.

597. Səadət qapidən girəndə, səfalət bacadan çıxar.

598. Sabonnadux suya qoydux, gənə bizim qara cocux.

599. Sevənin gözi kor  olur.

600. Söz bir, qulax iki.

601. Söz var gəlür gedər, söz var dəlür gedər.

602. Söz bir, məsləhət iki.

603. Sən biliyən bir-iki, ellər biliyer bin iki.

604. Söz var əv için, söz var el için.

605. Sükut atın təkmügi böyük olur.

606. Söz var, şürür, söz var, baş yütürür.

607. Səv səni səvəni, iki dişli qarisə.

608. Suyi qoyub ataşnan oynama.

609. Samannuxda kədi bin yil yaşasın.

610. Sakın, yeddi toy, yeddi bayramda söylərlər.

611. Sinək murdar dəqul, yürək bulandurur.

612. Toxun ögünə qoysan, bin türli bəhanə bulur.

613. Toğri gedən tolaşmaz.

614. Toğriya allah yardımçi.

615. Tatli suyi kim içməz.

616. Tuzsuz aşa şəkər qoşsan tadi gəlməz.

617. Topalinən gezən axsamayi ögrənür.

618. Tilkinin bazarda işi var?

619. Tilki tilkiyə diyar, tilki dönüb quyruğuna.

620. Tuz-ətmək dostluği pozmaz.

621. Tağın da dərdi tağ boydadur.

622. Tikən battıği yerdən çıxar.

623. Tatli dil yılani deşigindən çıxarur.

624. Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gərək.

625. Tovşan küçük, qulaği böyük.

626. Tarlada izi olmayan sufrada yüzi olmaz.

627. Tava dəlux, tas dəlux, bu da gəldi üstəlux.

627. Tək ayranın olsun, sinək Bağdaddan gəlib qonar.

628. Toydan sonra nağara, xoş gəldin Bayram ağa.

629. Toğri olan, hər kişiyi toğri sanar.

630. Topal eşşəginən karvana qoşulma.

631. Toğmaduğun oğlana ad qoyma.

632. Tutulmiyan oğri - begdən toğri.

633. Türk atının samani bol gərək.

634. Türk para bulsa tavara verür.

635. Türk şərlünin qulidür.

636. Türkün sonraki axli bəndə olsa.

637. Türk zopasi görməmiş.

638. Türk gedən yerə bərəkət gedir.

639. Türk sögduxca qızar, turduqca bezər.

640. Tac olmaynan şah olmaz.

641. Uli gözi ilə qız al, ərgən gözi ilə at al.

642. Ununi ələmiş, ələgini asmiş.

643. Unu uçiyerdi, kəpəgi qaçiyerdi.

644. Uzun yaşın axri gənə ölümdür.

645. Üşümüş yilani qoynan qoyma, isinən kimi səni sancar.

646. Ustadıni xor görən boğanıza torba taxar.

647. Uzax getmə-canım çıxar, yaxın gəlmə-qoxun gəlür.

648. Ucuz verən tez satar.

649. Fuxara kəndi çıxışıni bilsə əgər, fuxara olmaz.

650. Fuxaranın gözi tox olur.

651. Fağırın ahi, əndürür şahi.

652. Fağırların düşgüni,

        Bayaz geyər qış güni,

        Zənginlərin azğıni

        Kürk geyinər yaz güni.

653. Fikirləşmənin axri dəliluxdur.

654. Fitə uyanın əvi yıxılur.

655. Fitnədən uzax tolan.

656. Xalq gözi tərəzidir.

657. Xain adam qorxax olur.

658. Xeyir say eşinə, xeyir gəlsin başına.

659. Xırmana girən posrux dirqana tayanur.

660. Xalqa quyi qazan kendi düşər.

661. Xasta, çorbayi qoymaz tasda.

662. Xastalux şaşurur, ölüm yıxar.

663. Xırman yelinən, dügün elinən olur.

664. Xastayi buza yollamazlar.

        Aşığı sözə yollamazlar.

665. Xeyirsiz oğlannan, namusli qız eydür.

666. Haxıl başın böyükluğunda dögül.

667. Haxlan keçən başan keçər.

668. Haxli kesənin qapisidür.

669. Hər xəbəri çocuxdan al.

670. Həkim kimdür? - başa keçən.

672. Hacdan gələn bən, xəbər verən sən.

673. Hər keş kendi dərdinə yanar.

674. Hər yerin kendi adəti var.

675. Hər keş kendi babıni bulur.

676. Hersin çıxıyer, burnun dişlə.

677. Hersin çıxıyer, savux suya gir.

678. Hər dərdin bir dərmanı vardur.

679. Hər gün ömürdən gediyer.

680. Hər zəmidən bir taxıl, hər başdan bir axıl.

681. Hax batil olmaz.

682. Hazır aşa tik qaşux.

683. Hər kövün soğan toğramasi başxadur.

684. Haxılli bilduğini söyləməz, dəli söylədiğuni bilməz.

685. Hayinən gələn, vayinən gedər.

686. Hər öküzi bir çomağinən sürməzlər.

687. Hər qari kəndi əvinin həm quli, həm xanımidür.

688. Hər əsən yelə uyma.

689. Hər keşə gendi Vətəni əzizdür.

690. Həm suçli, həm gücli.

691. Hər sılığa uyan tez dönər.

692. Hers gəlür, göz qaralür, hers gedür yüz qaralur.

693. Haxılsız kişi paray nedər?

694. Haxılsız baş, neynar traş?

695. Hər taraxda bezi var.

696. Hava geçən yerdən su da geçər.

697. Hər işi qurtardi də, lacordiya qaldi işi

698. Hayinən gələn, huyinən gedər.

699. Çocux tərəgi, tana mərəgi qurtarur.

700. Çingənəy altun qəfəsə qoymiş.

701. Çağırılmamiş misəfir mindərsiz qalur.

702. Çamura taş atma, yüzünə sıçrar.

703. Camidən qaldi, mədrəsədən .

704. Çox söyliyən çok yanulur.

705. Çox ağliyan ulusini bulamaz.

706. Çox ögülən çürük çıxar.

707. Çoxi iştiyan azdan da olur.

708. Çoxi görən aza qayil deyil.

709. Çalıncı hər keşi çalıncı zanar.

710. Çəkən öküzə vururlar.

711. Çuvalduza yumrux vurmazlar.

712. Çalidən aldi, çamura basdi.

713. Çor diyana sən can de.

714. Çogunun yanında atın quyruğuni kəsmə, biri uzun, biri

        qısadur diyar.

715. Çobansız tavari qurd yiyar.

716. Çağrılan yerdən qalma, çağrılmiyan yerə ayax basma.

717. Çıxmiyan canda ümüd var.

718. Çıxılmaz bir soxaxdayım.

720. Çürük taxta mux götürməz.

721. Çürük iple quyuya enilməz.

722. Cəyilluxda odun yığsan. qocaluxda titrəməzsin.

723. Cəyulluxda daş daşi, qocalanda ye aşi.

724. Cəyulluxda para qazan, qocalanda qur qazan.

725. Çik yumurta soyulmaz.

726. Şeytanın dostluği dar ağacına qədərdür.

727. Şəftəlidən bağ olmaz.

 

 

728. Şeytan getdi, meydan bizə qaldi.ATALAR SÖZLƏRİ

 

 

 

1. Avlu çürür, borc çürüməz.

2. Avi meşədən küsmüş, meşənin xəbəri yox.

3. Ağlamayinən gülmax baci-qardaşdur.

4. Ağanın vari gedər, xidmətçinın cani.

5. Ağ axça qara gün içindür.

6. Ağac əkənə rəhmət oxunur.

7. Ağac dibindən su içər.

8. Ağırmiyan baş yastux istəməz.

9. Ağır qazan gec qaynar.

10.Ağır kamğayi yel qaldırmaz.

11. Ağzan sığari lukmayi al.

12. Ağzının aşi dəgül, yoxsa bənə can qoymaz.

13. Adamın düşməni - köti dili, bir də köti qarisi.

14. Adam adi ilə tanınur.

15. Adli kişi adından qorxar,

      Adsız kişi tanrıdan qorxar.

16. Az idi arux-urux, biri də gəldi tabani cırux.

17. Azan quşun ömri az olur.

18. Ayağıma yer edəm, gör bir sənə edəm.

19. Ayaxla gedən gəlür, başla gedən gəlməz.

20. Ayvaz - qassad, həp bir hesap.

21. Ay varikən, yıldızlara minnət.

22. Ayın on beş güni qaranlux olsa da, on beş güni                        

      aydınluxdur.

23. Ayıb söyləyənin ayıbını söylərlər.

24. Allah bin dərt vermiş, bin bir dərman.

25. Allah asılsıza düşürtməsin.

26. Alan vurdi, satan yanğıldi.

27. Al qapidə, sat qapidə, işin yoxsa, yat qapidə.

28. Al qoşovi gir axora - yağurli mal qucunur.

29. Ana-babanın qədrini bilməyən başqasının bilir?

30. Anasına bax tanasıni al.

31. Ana qızına taxt vermiş; baba qızına baxt vermiş.

32. Anandan izinin, axıldan ceyizin olsun.

33. Anam-bacım kimdür? - Eyi komşim.

34. Ana kimi yar olmaz, vətən kimi dövlət var.

35. Anasının səvgülli oğli çoban olurmuş.

36. Anasının qız vaxtını söyliyer.

37. Anasi qızıni ögsə - burax da qaç, el ögsə al da qaç.

38. Arasan-bulursun.  

39. Artuk ya qarın ağrıdur, ya baş.

40. Araya girən - bəlaya girər.

41. Ara sözü əv yıxar.

42. Arif adam tərif istəməz.

43. Arkadan vuran namərddir.

44. Asıl azmaz, bal kokmaz,

      Asılsızdan kərəm gəlməz.

45. Ata dost kimi bax, düşmən kimi bin.

46. At olmayan yerdə eşək atdur.

47. At yerinə eşək bağlama.

48. Atılan ox geri dönməz.

49. Atda qarın, yigitdə burun.

50. Atın ölümü təki arpadan olsun.

51. Atın izi itin izinə karışmaz.

52. Aşi yox, oroc tutar,

      İşi yox, namaz qılar.

53. Aşaği tüfürürsən - saxal,

      Yoxari tüfürürsən - buyux.

54. Axılliyə qırx gün dəli desən dəli olur.

55. Axılsız baş əlindən səfil ayax nələr çekiyer.

56. Axılliynən çekişmax cəyilinən halva yemədən eydür.

57. Axılliyə həsrət qaldım, dəli bacayi aşdi.,

58. Ax, bənim kisəm, minnətsiz yesəm.

59. Axirətdə qomşi həxi sorulur.

60. Ac işlətmə, toxi tərpətmə.

61. Ac gezmədən tox ölməx eydür.

62. Ac it furun yıkar.

63. Artux mal gözmi çıxarur?

64. Anasına bax qızıni al, qırağına bax bezini al.

65. Ağılli gördüğuni, axılsız eşitduğini söylər.

66. Amanata xəyanət olmaz.

67. Aşıx güləgən olur, dərtli söyləgən.

68. Adam verduğuni geri almaz.

69. Azi bilmiyan çoxi heç bilməz.

70. Aşığa sinək səsi saz gəlür.

71. Axar su gedər, qalmaz.

72. Armudun iyisini meşədəki avilər yiyar.

73. Atına baxan ardına baxmaz.

74. Ağır qazan gec qaynar.

75. Adamın adi çıxınca, cani çıxsa eydir.

76. Ac yeməz? Tox deməz?

77. Acluqdan qudurani saxlamax olur, toxluqdan qudurani

            saxlamax olmaz.

78. Allahdan buyrux, ağzıma quyrux.

79. Ac ol, keş ol, xoşun işinə qarışma.

80. Allah demiş - çalış, qulum, vericiyim.

81. Ana qısmi bedva edəndə məmələri duva edərmiş,

82. Baba qısmi bədva edəndə buyuxlari amin diyarmiş.

83. Ana-baba olanda ana-baba qədrini bilürsün.

84. Ad adami bəzəməz, adam adi bəzər.

85. Avidən qorxan meşəya getməz.

86. Alışux ağzın tövbəsi yoxdur.

87. At bazarında eşşək satılmaz.

88. Adamın yürəgininən dili bir olsun gərək

89. Ağla, dərdin yitsin.

90. Ağlamayana məmə yoxdur.

91. Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.

92. Ağzının tadı tuz, həppisindən ucuz.

93. Ağac yıxılanda baltalı da, baltasız da başının tüni kəsər.

94. Ayda yildə bir namaz ani də şeytan qoymaz.

95. Allah möminlərə hər şeyi bağışlar.

96. Ağzın ətə, altın ata ögrətmə.

97. Axılli düşmən, nadan dostdan yaxşıdür.

98. Axılli düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.

99. Babamın əvi uzax  olsa, ögünməyə var?

100. Baba olmamış baba qədrini biləməsin.

101, Baltada var isə, sapda da var.

102. Balta ağaci kəsməzdi, sapi ağac olmasaydi.

103. Bali barmaği uzun degil, nasibli yiyer.

104. Baxmaynan ögrənmağ olsa, it qəsəp olurdi.

105. Başxasının çaruğun geyən tez açınur.

106. Bazısi arar - bulamaz, bazısi bulur - yiyamaz.

107. Baba baba olsa, oğul da oğul olur.

108. Bayazın adı var, qaranın dadi var.

109. Bay qaftan geysə, "xeyirli olsun" diyarlar, yoxsul geysə,  

              "nərdən buldun" diyarlar.

110. Bacanın əgriluğuna baxma, tütünün düz çıxmasına bax

111. Beg deduğun , bəgənməduğun ?

112. Beşiginimi yügürmişin?

113. Bəxşiş atın dişinə bakılmaz.

114. Bəglərə inanma, suya tayanma.

115. Biz gəldüx gəlini görməyə,

        Gəlin getdi təzək yığmaya.

116. Binə bir söylə, birə bin söylə.

117. Bismillah deməynən donuz bostannan çıxmaz.

118. Bir baba dokkuz oğul bəslər,

        Dokkuz oğul bir babayi bəsliyamaz.

119. Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur.

120. Bir bişi - qırx kişi.

121. Bir müştəriyə dükan açılmaz.

122. Bir ayax sən gəl, iki ayax bən gəlem.

123. Bir insan ataş olsa da dünyayi yakamaz.

124. Bizə bir gün toğar.

125. Bir gələn bir daha gəlür, sabır et.

126. Bir köçmax - yüz talanmax.

127. Boğulsam da, böyük suda boğulem.

128. Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur.

129. Böyük başın böyük dərdi olur.

130. Böyüksüz əvdə bərəkət olmaz.

131. Böyük luxma çeynə, böyük söyləmə.

132. Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda qalmaz.

133. Bulanux suda boy vermə, boyun görünməz.

134. Buğda - ətməgin yoxisə, tatli dilin olsun.

135. Bulutdan nəm qapiyer.

136. Buna el demişdürlər, selin ögüni kəsər.

137. Bögünün yarıni var, yarınin bir xoş güni vardur.

138. Bitməz olmaz.

139. Bir günün begliğu begluxdur.

140. Bir bilməm bir qəzayi qurtarur.

141. Bin tədbiri bir təğdir pozar.

142. Bin qula yalvarmaxdan bir kərə peyğəmbərə səlavat gətür.

143. Baba olmax qolaydur, babalux etmax çətindür.

144. Boşluğun belasından söz çox olur.

145. Bayaza bayaz diyarlar, qaraya qara.

146. Bar verən ağaci kəsməzlər.

147. Bir biləndən qorx, bir bilməzdən.

148. Biri od olanda biri su olsun gərək.

149. Bir axilli baş bin başi saxlar.

150. Baluğun əmri sudan çıxanacandur.

151. Başxasının qaşuğinan qarın doymaz.

152. Birə yetən ikiyə yetər.

153. Bin gör, bir al.

154. Bekliyan beg olur,

Beklemiyan qul olur,

Bekliyana verürlər,

Beklimiyani dögərlər.

155. Bataxluxda çırpınmaq olmaz.

156. Bir baltaya sap ol.

157. Başxasının əlininən tikan yolma ki, "hayıf sənə tikan" olur.

158. Bir yumurta, oni dürtə-dürtə.

159. Böyügöni tanımiyan allahıni tanımaz.

160. Bəyaz at arpa yeməz.

161. Bayaz atinən cəhil ağaya qulluq etmə.

162. Vaxtıni yitürən bəxtini yitürür.

163. Vaxtsız ötən xoruzun başıni kəsərlər.

164. Var başinı gizləməz, yox da daşdan qəvidir.

165. Verən əli kəsməzlər.  

167. Verğudun bir yumurta, oni da dürtə-dürtə,

168. Vətəni sevmax imandandur, vay ona ki, içində olmiya.

169. Varlının xorizi yumurta qoyar, tavuği

170. Vətənimə gəldim-imanə gəldim.

171. Vətənə gəldim, imana gəldim.

172. Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi,

        Vətənimə qovuşdum, cəsədimə can gəldi.

173. Vətən-vətən deyip sızladi yürək.

174. Var-dövlətim yitürdüm, canımi Vətənə yetürdüm,

175. Qazan qarasi gedər, yüz qarasi etməz.

176. Qari yüzli adamnan (kişidən), adam yüzli qaridən əlhəzə.

       177. Qari var - arpa ununnan edər, qari var - buğda ununi daş   

              edər.

178. Qarisiz əv - susuz dəgirman kimidür.

179. Qapiyə gələni qataxlamazlar.

180. Quduzun ömri qırx gündür.

181. Qurban olem tipiyə (küləyə), gendi gətürdi qapiyə.

182. Qarnın toymiyan yerdə acluğun bildürmə.

183. Qar ili - var ili.

184. Qoçun buynuzi qoça ağırlux etməz.

185. Qorxax bezirgan xeyir edur, zərər.

186. Qoyuna çoban - tarlaya sapan.

187. Qurumuş ağacın gölgəsi olmaz.

188. Qanlidən uzax gəz.

189. Qalan işə qar yağar.

190. Qarisi köti olan adam tez qocalar.

191. Qız sahabi-qala sahabi.

192. Qəribin dosti olmaz.  

193. Qəribin kimsəsi yox, allahi vardur.

194. Qaraya bayaz deyilməz.

195. Quri sələmi yel alur.

196. Qız evində danqur-dunqur, oğlan evində xəbər yox.

197. Qırıx ətmək birləşməz.

198. Qismətdən artux yemək olmaz.

199. Qəza gələndə gəliyerim demir.

200. Qılınc qınıni kəsməz.

201. Qırx gün günahkar, bir gün tövbəkar.

202. Qırmızı gömlək gizlənməz.

203. Qız beşikdə - cehiz sanduxda.

204. Qırx oğri bir çıplaği soyamamış.

205. Qırx qurda bir aslan yapsın?

206. Qırx illik balığa üzmək ögrədir.

207. Qırmızi gömlək gizlənməz.

208. Qız yükü – duz yükü.

209. Qəmbərsiz dügün olmaz.

210. Qələmin ucunda qılınc güci var.

211. Qorxan gözə çöp düşər.

212. Qırx yillux yanux eylanmaz.

213. Quri ağaca qan sürtmə.

214. Qalan işə qar yağar.

215. Qızın gövli bəndə, şalvarı başxasında.

216. Quri qaşıx ağız yırtar.

217. Quri torbaynan at bir kərə tutulur.

218. Qızıni dögmiyan dizini dögər.

219. Qızi kəndi - kəndinə qoysan, ya halvaçıya, ya davulçiyə köçər.

220. Qaşuğinən verib, sapinən göz çıxarma.

221. Qoca kafir misliman olmaz.

222. Qutli gün toğuşundan bəllidür.

223. Qılıncsız qırğına düşdüx.

224. Dadli-dadli söyliyər, aci-aci sökər.

225. Davada ağac ortadakına dəgər.

226. Dağda qurutdan, bağda tutdan olma.

227. Dəvətsiz gedən mindərsiz oturur.

228. Dərd bir olsa ağlamaya var

229. Dərd bulmax qolay, yitürmax çətindür.

230. Dəniz olub taşma, əlindən gəlmiyən işə tolaşma.

231. Dərmənə inanma, dərmansız da qalma.

232. Dərdin dərd bilənə söylə.

233. Dərdini gizlədən davasıni bulamaz.

234. Dəmür nəmdən, insan qəmdən çürür.

235. Dəmüri sicax-sicax dögərlər.

236. Dərd var dələr keçər,

        Dərd var gələr keçər.

237. Dərd adama selinən girər, misxalinən çıxar.

238. Dəli güləgən olur, dərdli söyləgən.

239. Dəli dəliyi görüncə degenegini saxlar.

240. Dəgirman bilduğini edər,

        Çəmbərin çək-çuki gendinə qalur.

241. Dəliyə uyan dəli olur.

242. Dəvəyə bürc lazım olsa, boynuni uzadur.

243. Dəli ağlamaz, dərdli gülməz.

244. Dəlinin etdiğuni haxilli etməz.

245. Dəli demiş, haxilli inanmiş.

246. Dəgirmançi ac qalmaz.

247. Dögmə kimsə qapisini, dögərlər sənin qapini.

248. Dilən zor vermə, ələn zor ver.

249. Dizimdə oturiyer, saxalimi yoliyer.

250. Deyilən söz geri gəlməz.

251. Dedugini diyer, deməduğini gedər-gelməzə yolliyar.

252. Dovuzun bitini ələn alma ki, başan çıxar.

253. Düşmən ətək altından çıxar.

254. Dündən söyləmə, bögündən söylə.

255. Dərd dərdə oxşamaz.

256. Desələr ki, göydə toy var, qarilər mərdivan ararlar.

257. Düşünə-düşünə görər işi, sonra peşman olmaz kişi.

258. Dost acıdıb söylər, düşmən güldürüb.

259. Dost daşi köti degər.

260. Düşman ocax başında.

261. Dünya yalan dünyadur.

262. Dünya yansa, bir xorum oti yanmaz.

263. Dünya beş günlixdür, beşi qara.

264. Düşünməyib oturan qalxarkən ayıblanır.

265. Dünyaya ümidinəndemişlər, bizə bir gün toğar.

266. Dəvədən böyük fil var.

267. Dərin bulax bulanmaz.

268. Dilən güc vermə, işən güc ver.

269. Dost başa baxar, düşmən ayağa.

270. Dost gələn güni bayram olur.

271. Dost yolunda tufan olur, qar olur.

272. Dostun yoxsa - ara, tapanda - qori.

273. Diyerlər zamaninən həp unudulur sevgilər.

274. Dəşi xocaya, döşi xocaya, yeddidə bir başi xocaya.

275. Dostumuz dost olsun, düşmənimiz kor olsun.

276. Degirmana girən çaqqal, dirgana dözsün gərək.

277. Düz söz baş kəsər.

278. Dəvə xurmay seçməz.

279. Dəgirmana su nerdən axduğun ogren.

280. Dərdi çəkən bülür.

281. Dilin gəmügi yoxdur.

282. Diş çeynəməynən qarın toymaz.

283. Dost arasi pak gərək.

284. Dərtli gəzsən tez ölürsün.

285. Düz söz qılıncdan kəskün

186. Enəməduğun yerə çıxma.

287. Eylugə eylük olsa, öküzə biçax vurulmaz.

288. Enişdən gənə yoxuş eydur.

289. Elə uyan əvsiz qalar.

290. Eldən olan gözdən olur.

291. El keçduği körpüdən sən keç.

292. Eşəgin ölümi itə dügündür.

293. Eşəgə atlas-çul vursan, genə eşəgdür.

294. Ey söz demür qapilər açar.

295. Eylik et ki, eylik görəsin.

296. Eyi əvləd babayi vəzir edər, kötisi rəzil.

297. Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur.

298. Eşek  bülür, xurma tadur.

299. Eşəgin cani yansa, ati keçər.  

300. Eşegi satdım, "hoş" deməkdən qurtuldum.

301. El əliynən tikan yolma, yazıx sənə tikan derlər.

302. El ağzi - çuval ağzi.

303. El ağzınnan quş tutulmaz.

304. El atına binən tez enər.

305. El gözi tərəzidir.

306. El için ağlayan gözdən olur.

307. El atduği taş uzax gedər.

308. El sözünə uyan əvini tez yıxır.

309. El ağzi faldur.

310. Elinən gələn dərd dügündür.

311. Edəcağından söyləmə, etdiğöndən xəbər ver.

312. Er qaxaninən er əvlənən yanğılmamiş.

313. Esgi şəhərə təzə nırx qoyma.

314. Esgi yırtılmasa, təzəsi olmaz.

315. Ətməgi tək yiyanın boğazunda qalur.

316. Ət gömüksüz olmaz.

317. Ətinən dırnax arasına girmə.

318. Əliaçığa allah kəndi yetürür.

319. Əli əgri həp düzluxdan söylər.

320. Əl əli yıxar, əl dönüb yüzi.

321. Əlinən açılani dişinən açma.

322. Əv alma, alanda qomşi al.

323. Əvvəl-əvvəl qapaz çalan uçamaz.

324  Əv sözsüz olmaz, degirman tozsuz.

325. Əv tanasından öküz olmaz.

326. Əv üstünə əv olmaz.

327. Əv yıxanın əvi olmaz.

328. Əvindən çıxan əv qədər yıxılur, kövündən çıxan köv qədər.

329. Əvdə bülbül, dişərdə quzi.

330. Əvdəki bazar çarşidə keçməz.

331. Əzəldən gülmiyan sonunda da gülməz.

332. Əzizim əzizdür, canım ondan da əziz.

333. Əziyyətin bən çəkdim, səfasın ellər.

334. Əski düşman dost olmaz, əski dost düşman olmaz.

335. Əski pambuxdan bez olmaz, əksi düşmandan dost.

336. Əski yırtılmasa təzəsi olmaz.

337. Ərəb toyunca yiyar, türk ölüncə yiyar.

338. Əringəndən gənə axsax eydür.

339. Əringənin qazancıni it yiyar, yaxasıni - bit.

340. Əldən gedən ələ gəlməz.

341. Əlindən gəlsə, adami bir qaşux suyinən boğar.

342. Əmür paşanın, çubux meşənin.

343. Ətmək eldən, su göldən.

344. Ətmək ögüci olma.

345. Ətməki ətməkçiyə büşürtür, birini artuq ver.

346. Ətməgin çoxuni yetimin ögünə qoy.

347. İt ölür sahabi çıxar.

348. İnanma dostan, saman təpər postan.

349. İnsan insanan yük olmaz.

350. İt ilə çuvala girilməz.

351. İt qışi çıxarur, amma dərisi çəkir.

352. İp qırılduği yerdən bağlanur.

353. İpə un sariyer.

354. İtin ölumi gəlincə çobanın degənəginə sürünür.

355. İnsan sözündən, öküz buynuzundan tutulur.

356. İnsan qocalsa da, yürək qocalmaz.

357. İnsan bulsa, kəndindən bulur.

358. İnsan əvlədi dünyada tək olmaz, cüt olur.

359. İnək almaz, tana sevməz.

360. İnək öldi, xab kəsildi.

361. İki gövül bir olsa, samanlux da saraydur.

362. İlk vuran oxçudur.

363. İlk baxtım - altun baxtım.

364. İşi yari-buçuk görmə.

365. İştiyanın bir yözi yara, vermiyanın iki üzi.

366. İşliyanda çoxinən işlə, yiyanda azinən ye.

367. Yaz qışından bəlli, qız qardaşından.

368. Yazan da Bədəl, pozan da Bədəl.

369. Yazda ayransız olma, qışda yorğansız.

370. Yazılan yazi başa gəlür.

371. Yağ taşanda kəpçənin bahası olmaz.

372. Yalançının yemininə inanma.

373. Yalançının quyruği peşində olur.

374. Zərəlin yarısından da dönsən xeyirdür.

375. Xorinən gözəllux olmaz.

376. Ziyankərdən qəza əskik olmaz.

377. Ziyada xarçlamax məkrüfdür.

378. İki qarili əvdə dirlux olmaz.

379. Zamanaya bax, aviyə qaval çaldirüyer.

380. Zəngin arabasıni dağdan aşırur, yoxsul düz ovada yoluni     şaşurur.

381. Zəhmətinən yeyilən aci soğan, minnətinən yeyilən baldan               tatlidür.

382. Zorun var isə, zurnaçi başi ol.

383. Ziyadə xarçlamax məkrüfdür.

384. Yüz bilsən bir biləndən sor.

385. Yiyan içar, qonan köçər.

386. Yad gələ-gələ biliş olur, bilən varmaya-varmaya yad olur.

387. Yapmaduğun gövüli qırma.

388.  Yüzən gülən arxadan söylər.

389. Yigidin başna hər gəlür.

390. Yaxın adamın yoldiğu saxal bitməz.

391. Yüzünə bax, ondan su um.

392. Yüksəkdən baxan alçağa tez enür.

393. Yiyan bilməsə, toğriyan bülür.

394. Yigidim sağ olsun, bulunmiyan qız olsun.

395. Yügrək at yemini kəndi arur.

396. Yolsuz gedən tez yorulur.

397. Yigidə qırx günah azdur.

398. Yazın yalağı, qışın sicax yeməgindən eydür.

399. Yaxşuluğa yamannux, kor eşşəgə samannux.

400. Yoxdan kosa yaxşidur.

401. Yumurtadan yüng qırxılmaz.

402. Yaxşi niyat yarım dövlət.

403. Yalançının ipinən quyuya enmax olmaz.

404. Yatağan arslannan gezegen tilki eydir.

405. Yilani yarali buraxmazlar.

406. Yel əsəndə yelləniyer, yol görəndə yollaniyer.

407. Yumurtanın sarısından pay oman cəhənnəmluxdur.

408. Yürək şüşə kimidür, qırdın, yapamazsan.

409. Yuxi yastux iştəməz.

410. Yetim demiş bən gülərim, allah demiş bən nerdəyim.

411. Yaralının dərdini bülür yarasızlar.

412. Yüzgər əsməsə yaprax oynamaz.

413. Yügrək at qəmçi işlətməz.

414. Yeyilməmiş aşa dua qılınmaz.

415. Yetim xırsuzluğa çıxar, ay ilk axşamdan toğar.

416. Yolundan çıxan tez yorulur.

417. Yoxsulun bayla qardaşi, eşşək atın yoldaşi.

418. Yürüş vardur ki, duruşdan betərdür.

419. Yurdundan sürülən yurduna varınca ağlar.

420. Yüksək olma, vura-vura endürürlər, alçax olma, basa-basa              

         yerə keçürürlər.

421. Yuxliyan yilanın quyruğuni basma.

422. Karibin boyni bükük olur.

423. Karib kuşun yuvasini allah yapar.

424. Karibe bir salam bin altuna degər.

425. Karibin kimsəsi yox, allahı vardur.

426. Kar yıli - var yıli.

427. Katıksız ətmək boğazdan keçməz.

428. Kendi düşen ağlamaz.

429. Keçən günlərin harmanıni sovurma.

430. Kimin mumi sabağacan yanmiş?

431. Köti olmasa eyin qədri bilinməz.

432. Kor odur ki, düşdüği quyuya bir düşə.

433. Kor degənəgini bir kərə yitürür.

434. Küçüklər suç işlər, böyüklər bağışlar.

435. Köti söz sahabınındür.

436. Köti it yiyar, başxasına yedürür.

437. Komşuda pişer, bize de düşer.

438. Kəsilən baş yerine gəlməz.

439. Küçük daş baş yarar.

440. Kamil ögrən - it dili olsun.

441. Köç-köçə tayandi, qırğın yeni oyandı.

442. Köti hava düzəlür, köti insan düzəlməz.

443. Kediyə peynir ismarlamazlar.

444. Kedi cigərə yetişməzsə, orucdur deyər.

445. Kesər kendi sapıni yonmaz.

446. Kəfənin cefi olmaz.

447. Kəsdənədən (şabalıd) çıxmiş, qabuğuni bəgənmiyer.

448. Kişinin hörməti gəndi elində azdur.

449. Gölgəsində yatacaq ağaci budama.

450. Kimsənin ahi kimsədə qalmaz.

451. Kişi olan sözündə durur.

452. Kimi bildisəm haci, boynundan çıxdi xaçi.

453. Kosadan buyux iyidir, buyuxdan saxal iyidir.

454. Komşinin quzusi komşiya koç görünür.

455. Koç nerəden olur-olsun, quzunun səsi avluda duyulsun .

456. Köv üstünə köv olur, əv üstünə əv olmaz.

457. Kövül umduğundan küsər.

458. Kövülsüz sevmənin gözsüz oğli olur.

459. Köti adamnan dərt əskük olmaz.

460. Köti sözi qulax ardi et.

461. Köçdüğun yurdun qədrini qonduğun yurdda bilürsən.

462. Küçük kövün böyük ağasi.

463. Küldən təpə olmaz.

464. Kimə səsləsən oni eşidürsün.

465. Geyduği ipək, yeduği kəpək.

466. Gendini tanımiyan allahini tanımaz.

467. Gendindən yoxarilərə baxma, bir  az aşağilərə bax.

468. Gendi gözəl yox, qəlbi gözəl olsun.

469. Görən gözə kül səpmə.

470. Gökə dirək yox.

471. Gedəni tutmax olmaz.

472. Görməmişə göstərmə, görməmişdən əskük etmə.

473. Gec olsun, güc olsun.

474. Gördüğün qoyub, eşitduğan inanma.

475. Gövül omduğu yerdən küsər.

476. Gələn gedənə rəhmət oxudur.

477. Gec buldum, tez yütörtüm.                                                             

478. Gedər bağlar qorasi, qalur yüzlər qarasi.

479. Günləri sayduxca uzanur.

480. Göl yerində su əskik olmaz.

481. Gələndə "paşam", gedəndə "ağam".

482. Gələn gedəni aratır.

483. Gul tikansız olmaz.

484. Gökdən on iki alma düşdi, on bir dedilər, bir da sabur et      

        dedilər.

485. Gezağan qari iki əvi viran edir.

486. Gezəğan gəlinnən, güləyən qızdan çarşi - bazardakı loti         

         eydir.

487. Gəlin oldun, dilin çək.

488. Gəlin inək sağamaz, havli əgridur diyar.

489. Gəlinin eyisi olmaz, qızın da kötisi.

490. Gözələ göz dəgər, qəlbə söz.

491. Gözəl aşi tez bişər.

492. Gözəl səvməyə töbə olmaz.

493. Gözi ancaq toprax toyurur.

494. Gözündə yaşi var, tasinda aşi yok.

495. Kölgədə bitən oğacın meyvəsi olmaz.

496. Görən göz yol aramaz.

497. Gördün dəli, savul geri.

498. Gökdə yıldız ararkən, yerdəki çuxuri görmir.

499. Gövül fərman dinlemaz.

500. Köşə taşi yapidən düşməz.

501. Günə görə kürkün gey.

502. Lafdan gümrük alınmaz.

503. Laf kisəyə girməz.

504. Lafla peynir gəmisi yürüməz.

505. Mal adama həm dostdur, həm düşməndür.

506. Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz.

507. Meydan bulmuş, at bulmamış, at bulmuş meydan

       bulmamış.

508. Meyxanəçidən şahid iştədilər, sərxoşi göstərdi.

509. Məzar taşiylə iltifat olmaz.

510. Mərmər - ey daşdan, eylik - iki başdan.

511. Misafirin rizi kendindən irəli gəlir.

513. Mum dibinə işıx verməz.

514. Mal sənin, məsləhət sənin.

515. Misəfir üç günluxdur.

516. Misəfir əvin yaxuşuğidir.

517. Meyvali ağaca daş atan çox olur.

518. Mollanın deduğuni de, etduğuni etmə.

519. Mərdivani ayax-ayax çıxarlar.

520. Malının yanında saabi gərək, oğli yoxsa da, babasi gərək.

521. Nəsibə zaval yoxdur.

522. ver, peşinə get.

523. coraba yamaxdur, şarvara yamax.

524. çabux ol asıl, yavaş ol basıl.

525. Nerə gedirsin, oranın arabasına binərsin.

526. Namus gedər, dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.

527. Namusi altuna degişməzlər.

528. Nəsibində varisə qaşuğan çıxar.

529. ver, peşinə get.

530. qədər bilsən , gənə bir bilmişdən sor.

531. Ovçi qədər biliyersə, avi o qədər biliyer.

532. Otuz iki dişdən çıxan otuz iki məhəlləyə yayılur.

533. Oğlan doğurdum-oydi bəni, qız doğurdum-soydi bəni.

534. Oğlum oldi - gülüm oldi, əvərdim - elin oldi, ayurdum -       komşim oldi.

535. Oma-oma döndüm muma.

536. Oğul babasına görə süfrə açar.

537. Oğlan əvlənür, bəg oldum sanur.

538. Oğlan olan yerdə oğurlux saxlanmaz,

        Qız olan yerdə ignə gizlənməz.

539. Oxlavısız tutmac olmaz.

540. O kişi etsin ki,

        Yokari assa his olur.

        Aşaği qoysa pas olur,

        Vurub öldürsə yas olur.

541. O gəlsə daşinən, sən get aşinən.

542. Ölümdən başxa hər şeyə çarə var.

543. Ölümi olan bir gün ağlar.

        Dəlisi olan hər gün ağlar.

544. Öpüləcək yüzi tüfrüləcax etmə.

545. Önde gedən yorulur, arxada qalan soyulur.

546. Öküzi buynuzundan, insani sözündən tutarlar.

547. Ölum ile öc alınmaz.

548. Onde gedən yorulur, arxada qalan soyulur.

549. Öküzün çekdüğüni qayışdan sor.

550. Ölən can qurtatur, vay qalanın halına.

551. Önünə baxma, sonuna bax.

552. Ölüye ağlamaz, diriye gülməz.

553. Ölü gözündə yaş olmaz, imam evində olmaz.

554. Ölünün yüzi sərindür.

555. Ölümi görəcəksən ki, bayılmaya da razı olasın.

556.Papaği keçi dərisindən, xəbəri yok gerisindən.

557. Papaxçının papaği olmaz.

558. Paran vardur, çarşi-bazar sənindür.

        Paran yoxdur, sırıt, allah kərimdür.

559. Paşanın varı getmiş, paşanın cani çıxmiş.

560. Paşanın işi poşaya düşərmiş?!

561. Peynil-ətmək yeməsən, kimsə deməz ki, yiyansan.

562. Sanat altın - bilərzikdür.

563. Sivri başda axıl durmaz.

564. Söz var əv icin, söz var el için.

565. Soylu soyuni yuturməz; soyuni yütürən soysuzdur.

566. Səni səndən sormazlar, eldən sorarlar.

567. Sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

568. Su bulandurmaynan balux tutulmaz.

569. Sən biliyən bir-iki, ellər biliyer bin-iki.

570. Sözi yerində söylə.

571. Sözin gerçəgi yərənnüginən deyilür.

572. Sözin düzüni cocux diyar.

573. Sabur edən hər şeyə ulaşur.

574. Sərt olma, mərd ol.

575. Sağıldım, sağıldım, axırda da təkmük vurdi tağıldım.

576. Sözə gələndə usta, işə gələndə xasta.

577. Saymaduğun taş, yarar baş.

578. Sağ baş yasdux iştəməz.

579. Su gedər, çuxuri bulur.

580. Sadağa verən əllər dərd görməz.

581. Sabur edən hər şeyə ulaşur.

582. Səndən ötri xasta olana sən öl.

583. Sabax qismətini kimsəyə vermə.

584. Sənə ton çıxsa, bənə yelək.

585. Söz sözün küsküsidür.

586. Sevmə səni sevmiyani, kökdən enən hürisə.

587. Sağır eşitduğinikor tutduğuni buraxmaz.

588. Susuz ağac meyvə verməz.

589. Suya düşsə quri çıxan oğuldur.

590. Su kimi ömrin olsun.

591. Su gedər, qum qalur.

592. Sayanin quliyam, saymiyanin sultani.

593. Sabax naxıra, axşam axora.

594. Sağı soldan baxıb söylə.

595. Sımarlamayinən hac qabul olmaz.

596. Söyliyənə baxma, söylədənə bax.

597. Səadət qapidən girəndə, səfalət bacadan çıxar.

598. Sabonnadux suya qoydux, gənə bizim qara cocux.

599. Sevənin gözi kor  olur.

600. Söz bir, qulax iki.

601. Söz var gəlür gedər, söz var dəlür gedər.

602. Söz bir, məsləhət iki.

603. Sən biliyən bir-iki, ellər biliyer bin iki.

604. Söz var əv için, söz var el için.

605. Sükut atın təkmügi böyük olur.

606. Söz var, şürür, söz var, baş yütürür.

607. Səv səni səvəni, iki dişli qarisə.

608. Suyi qoyub ataşnan oynama.

609. Samannuxda kədi bin yil yaşasın.

610. Sakın, yeddi toy, yeddi bayramda söylərlər.

611. Sinək murdar dəqul, yürək bulandurur.

612. Toxun ögünə qoysan, bin türli bəhanə bulur.

613. Toğri gedən tolaşmaz.

614. Toğriya allah yardımçi.

615. Tatli suyi kim içməz.

616. Tuzsuz aşa şəkər qoşsan tadi gəlməz.

617. Topalinən gezən axsamayi ögrənür.

618. Tilkinin bazarda işi var?

619. Tilki tilkiyə diyar, tilki dönüb quyruğuna.

620. Tuz-ətmək dostluği pozmaz.

621. Tağın da dərdi tağ boydadur.

622. Tikən battıği yerdən çıxar.

623. Tatli dil yılani deşigindən çıxarur.

624. Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gərək.

625. Tovşan küçük, qulaği böyük.

626. Tarlada izi olmayan sufrada yüzi olmaz.

627. Tava dəlux, tas dəlux, bu da gəldi üstəlux.

627. Tək ayranın olsun, sinək Bağdaddan gəlib qonar.

628. Toydan sonra nağara, xoş gəldin Bayram ağa.

629. Toğri olan, hər kişiyi toğri sanar.

630. Topal eşşəginən karvana qoşulma.

631. Toğmaduğun oğlana ad qoyma.

632. Tutulmiyan oğri - begdən toğri.

633. Türk atının samani bol gərək.

634. Türk para bulsa tavara verür.

635. Türk şərlünin qulidür.

636. Türkün sonraki axli bəndə olsa.

637. Türk zopasi görməmiş.

638. Türk gedən yerə bərəkət gedir.

639. Türk sögduxca qızar, turduqca bezər.

640. Tac olmaynan şah olmaz.

641. Uli gözi ilə qız al, ərgən gözi ilə at al.

642. Ununi ələmiş, ələgini asmiş.

643. Unu uçiyerdi, kəpəgi qaçiyerdi.

644. Uzun yaşın axri gənə ölümdür.

645. Üşümüş yilani qoynan qoyma, isinən kimi səni sancar.

646. Ustadıni xor görən boğanıza torba taxar.

647. Uzax getmə-canım çıxar, yaxın gəlmə-qoxun gəlür.

648. Ucuz verən tez satar.

649. Fuxara kəndi çıxışıni bilsə əgər, fuxara olmaz.

650. Fuxaranın gözi tox olur.

651. Fağırın ahi, əndürür şahi.

652. Fağırların düşgüni,

        Bayaz geyər qış güni,

        Zənginlərin azğıni

        Kürk geyinər yaz güni.

653. Fikirləşmənin axri dəliluxdur.

654. Fitə uyanın əvi yıxılur.

655. Fitnədən uzax tolan.

656. Xalq gözi tərəzidir.

657. Xain adam qorxax olur.

658. Xeyir say eşinə, xeyir gəlsin başına.

659. Xırmana girən posrux dirqana tayanur.

660. Xalqa quyi qazan kendi düşər.

661. Xasta, çorbayi qoymaz tasda.

662. Xastalux şaşurur, ölüm yıxar.

663. Xırman yelinən, dügün elinən olur.

664. Xastayi buza yollamazlar.

        Aşığı sözə yollamazlar.

665. Xeyirsiz oğlannan, namusli qız eydür.

666. Haxıl başın böyükluğunda dögül.

667. Haxlan keçən başan keçər.

668. Haxli kesənin qapisidür.

669. Hər xəbəri çocuxdan al.

670. Həkim kimdür? - başa keçən.

672. Hacdan gələn bən, xəbər verən sən.

673. Hər keş kendi dərdinə yanar.

674. Hər yerin kendi adəti var.

675. Hər keş kendi babıni bulur.

676. Hersin çıxıyer, burnun dişlə.

677. Hersin çıxıyer, savux suya gir.

678. Hər dərdin bir dərmanı vardur.

679. Hər gün ömürdən gediyer.

680. Hər zəmidən bir taxıl, hər başdan bir axıl.

681. Hax batil olmaz.

682. Hazır aşa tik qaşux.

683. Hər kövün soğan toğramasi başxadur.

684. Haxılli bilduğini söyləməz, dəli söylədiğuni bilməz.

685. Hayinən gələn, vayinən gedər.

686. Hər öküzi bir çomağinən sürməzlər.

687. Hər qari kəndi əvinin həm quli, həm xanımidür.

688. Hər əsən yelə uyma.

689. Hər keşə gendi Vətəni əzizdür.

690. Həm suçli, həm gücli.

691. Hər sılığa uyan tez dönər.

692. Hers gəlür, göz qaralür, hers gedür yüz qaralur.

693. Haxılsız kişi paray nedər?

694. Haxılsız baş, neynar traş?

695. Hər taraxda bezi var.

696. Hava geçən yerdən su da geçər.

697. Hər işi qurtardi də, lacordiya qaldi işi

698. Hayinən gələn, huyinən gedər.

699. Çocux tərəgi, tana mərəgi qurtarur.

700. Çingənəy altun qəfəsə qoymiş.

701. Çağırılmamiş misəfir mindərsiz qalur.

702. Çamura taş atma, yüzünə sıçrar.

703. Camidən qaldi, mədrəsədən .

704. Çox söyliyən çok yanulur.

705. Çox ağliyan ulusini bulamaz.

706. Çox ögülən çürük çıxar.

707. Çoxi iştiyan azdan da olur.

708. Çoxi görən aza qayil deyil.

709. Çalıncı hər keşi çalıncı zanar.

710. Çəkən öküzə vururlar.

711. Çuvalduza yumrux vurmazlar.

712. Çalidən aldi, çamura basdi.

713. Çor diyana sən can de.

714. Çogunun yanında atın quyruğuni kəsmə, biri uzun, biri

        qısadur diyar.

715. Çobansız tavari qurd yiyar.

716. Çağrılan yerdən qalma, çağrılmiyan yerə ayax basma.

717. Çıxmiyan canda ümüd var.

718. Çıxılmaz bir soxaxdayım.

720. Çürük taxta mux götürməz.

721. Çürük iple quyuya enilməz.

722. Cəyilluxda odun yığsan. qocaluxda titrəməzsin.

723. Cəyulluxda daş daşi, qocalanda ye aşi.

724. Cəyulluxda para qazan, qocalanda qur qazan.

725. Çik yumurta soyulmaz.

726. Şeytanın dostluği dar ağacına qədərdür.

727. Şəftəlidən bağ olmaz.

 

 

728. Şeytan getdi, meydan bizə qaldi.ATALAR SÖZLƏRİ

 

 

 

1. Avlu çürür, borc çürüməz.

2. Avi meşədən küsmüş, meşənin xəbəri yox.

3. Ağlamayinən gülmax baci-qardaşdur.

4. Ağanın vari gedər, xidmətçinın cani.

5. Ağ axça qara gün içindür.

6. Ağac əkənə rəhmət oxunur.

7. Ağac dibindən su içər.

8. Ağırmiyan baş yastux istəməz.

9. Ağır qazan gec qaynar.

10.Ağır kamğayi yel qaldırmaz.

11. Ağzan sığari lukmayi al.

12. Ağzının aşi dəgül, yoxsa bənə can qoymaz.

13. Adamın düşməni - köti dili, bir də köti qarisi.

14. Adam adi ilə tanınur.

15. Adli kişi adından qorxar,

      Adsız kişi tanrıdan qorxar.

16. Az idi arux-urux, biri də gəldi tabani cırux.

17. Azan quşun ömri az olur.

18. Ayağıma yer edəm, gör bir sənə edəm.

19. Ayaxla gedən gəlür, başla gedən gəlməz.

20. Ayvaz - qassad, həp bir hesap.

21. Ay varikən, yıldızlara minnət.

22. Ayın on beş güni qaranlux olsa da, on beş güni                        

      aydınluxdur.

23. Ayıb söyləyənin ayıbını söylərlər.

24. Allah bin dərt vermiş, bin bir dərman.

25. Allah asılsıza düşürtməsin.

26. Alan vurdi, satan yanğıldi.

27. Al qapidə, sat qapidə, işin yoxsa, yat qapidə.

28. Al qoşovi gir axora - yağurli mal qucunur.

29. Ana-babanın qədrini bilməyən başqasının bilir?

30. Anasına bax tanasıni al.

31. Ana qızına taxt vermiş; baba qızına baxt vermiş.

32. Anandan izinin, axıldan ceyizin olsun.

33. Anam-bacım kimdür? - Eyi komşim.

34. Ana kimi yar olmaz, vətən kimi dövlət var.

35. Anasının səvgülli oğli çoban olurmuş.

36. Anasının qız vaxtını söyliyer.

37. Anasi qızıni ögsə - burax da qaç, el ögsə al da qaç.

38. Arasan-bulursun.  

39. Artuk ya qarın ağrıdur, ya baş.

40. Araya girən - bəlaya girər.

41. Ara sözü əv yıxar.

42. Arif adam tərif istəməz.

43. Arkadan vuran namərddir.

44. Asıl azmaz, bal kokmaz,

      Asılsızdan kərəm gəlməz.

45. Ata dost kimi bax, düşmən kimi bin.

46. At olmayan yerdə eşək atdur.

47. At yerinə eşək bağlama.

48. Atılan ox geri dönməz.

49. Atda qarın, yigitdə burun.

50. Atın ölümü təki arpadan olsun.

51. Atın izi itin izinə karışmaz.

52. Aşi yox, oroc tutar,

      İşi yox, namaz qılar.

53. Aşaği tüfürürsən - saxal,

      Yoxari tüfürürsən - buyux.

54. Axılliyə qırx gün dəli desən dəli olur.

55. Axılsız baş əlindən səfil ayax nələr çekiyer.

56. Axılliynən çekişmax cəyilinən halva yemədən eydür.

57. Axılliyə həsrət qaldım, dəli bacayi aşdi.,

58. Ax, bənim kisəm, minnətsiz yesəm.

59. Axirətdə qomşi həxi sorulur.

60. Ac işlətmə, toxi tərpətmə.

61. Ac gezmədən tox ölməx eydür.

62. Ac it furun yıkar.

63. Artux mal gözmi çıxarur?

64. Anasına bax qızıni al, qırağına bax bezini al.

65. Ağılli gördüğuni, axılsız eşitduğini söylər.

66. Amanata xəyanət olmaz.

67. Aşıx güləgən olur, dərtli söyləgən.

68. Adam verduğuni geri almaz.

69. Azi bilmiyan çoxi heç bilməz.

70. Aşığa sinək səsi saz gəlür.

71. Axar su gedər, qalmaz.

72. Armudun iyisini meşədəki avilər yiyar.

73. Atına baxan ardına baxmaz.

74. Ağır qazan gec qaynar.

75. Adamın adi çıxınca, cani çıxsa eydir.

76. Ac yeməz? Tox deməz?

77. Acluqdan qudurani saxlamax olur, toxluqdan qudurani

            saxlamax olmaz.

78. Allahdan buyrux, ağzıma quyrux.

79. Ac ol, keş ol, xoşun işinə qarışma.

80. Allah demiş - çalış, qulum, vericiyim.

81. Ana qısmi bedva edəndə məmələri duva edərmiş,

82. Baba qısmi bədva edəndə buyuxlari amin diyarmiş.

83. Ana-baba olanda ana-baba qədrini bilürsün.

84. Ad adami bəzəməz, adam adi bəzər.

85. Avidən qorxan meşəya getməz.

86. Alışux ağzın tövbəsi yoxdur.

87. At bazarında eşşək satılmaz.

88. Adamın yürəgininən dili bir olsun gərək

89. Ağla, dərdin yitsin.

90. Ağlamayana məmə yoxdur.

91. Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.

92. Ağzının tadı tuz, həppisindən ucuz.

93. Ağac yıxılanda baltalı da, baltasız da başının tüni kəsər.

94. Ayda yildə bir namaz ani də şeytan qoymaz.

95. Allah möminlərə hər şeyi bağışlar.

96. Ağzın ətə, altın ata ögrətmə.

97. Axılli düşmən, nadan dostdan yaxşıdür.

98. Axılli düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.

99. Babamın əvi uzax  olsa, ögünməyə var?

100. Baba olmamış baba qədrini biləməsin.

101, Baltada var isə, sapda da var.

102. Balta ağaci kəsməzdi, sapi ağac olmasaydi.

103. Bali barmaği uzun degil, nasibli yiyer.

104. Baxmaynan ögrənmağ olsa, it qəsəp olurdi.

105. Başxasının çaruğun geyən tez açınur.

106. Bazısi arar - bulamaz, bazısi bulur - yiyamaz.

107. Baba baba olsa, oğul da oğul olur.

108. Bayazın adı var, qaranın dadi var.

109. Bay qaftan geysə, "xeyirli olsun" diyarlar, yoxsul geysə,  

              "nərdən buldun" diyarlar.

110. Bacanın əgriluğuna baxma, tütünün düz çıxmasına bax

111. Beg deduğun , bəgənməduğun ?

112. Beşiginimi yügürmişin?

113. Bəxşiş atın dişinə bakılmaz.

114. Bəglərə inanma, suya tayanma.

115. Biz gəldüx gəlini görməyə,

        Gəlin getdi təzək yığmaya.

116. Binə bir söylə, birə bin söylə.

117. Bismillah deməynən donuz bostannan çıxmaz.

118. Bir baba dokkuz oğul bəslər,

        Dokkuz oğul bir babayi bəsliyamaz.

119. Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur.

120. Bir bişi - qırx kişi.

121. Bir müştəriyə dükan açılmaz.

122. Bir ayax sən gəl, iki ayax bən gəlem.

123. Bir insan ataş olsa da