ASİF HACILI

 

Asif Abbas oğlu Hacılı
(Hacıyev)

 == Həyatı ==


 

 

Asif Abbas oğlu Hacılı 3 aprel 1960-cı ildə Gürcüstan
SSR-nin Borçalı mahalının
Sarvan kəndində anadan olub.  
1977-ci ildə Bakı şəhər 246 saylı orta məktəbi,
1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə taqım komandiri işləyib, Bakı şəhər Xətai rayon
gənc müəllimlər şurasının sədri olub.

1986-cı ildən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Gənc alimlər şurasının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olub. Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, dosent, professor işləyib. Ədəbiyyatşünaslığa giriş, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Azərbaycan ədəbyyatı tarixi,poetika, ədəbiyyatşünasliğın tarixi və metodologiyası fənlərindən mühazirələr
və xüsusi seminarlar aparır.
1987-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq
dissertasiyalarını müdafiə edib. 
Bakı Slavyan Universitetinin
tədris işləri üzrə prorektoru (2000-2014) və rektoru (2014-2016) vəzifələrində çalışıb.

 == Elmi fəaliyyəti ==

Asif Hacılı ədəbiyyat nəzəriyyəsi, türk folklorunun
poetikası, tarixi poetika, müasir ədəbiyyat, mifologiya
və folklorşünaslıq üzrə tədqiqatlar aparır,
tərcüməçiliklə məşğul olur, mətbuatda
ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir.
Mifopoetik təfəkkürün fəlsəfi-estetik məsələlərinə, bayatıların struktur-semiotik təhlilinə, müasir Azərbaycan və rus ədəbiyyatına, mifologizm və folklorizm probleminə, Qurani-Kərimin rus ədəbiyyatında bədii-fəlsəfi dərkinə aid monoqrafiyaların müəllifidir. Türk epik ənənəsinin tarixi-poetik xüsusiyyətlərinə, milli şüurdakı etnopoetik konseptlərə, müasir ədəbi prosesə, avrasiyaçılığa dair məqalələri dərc olunmuşdur. Avrasiyaçılığa dair mətnlərin, XX əsr ədəbi manifestlərinin bir sıra nümunələrini tərcümə etmişdir.

Elmi yaradıcılığında Borçalı və Axısqa türklərinin
folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri xüsusi
yer tutur. 1986-cı ildən Borçalı və Axısqa türklərinin
folklorunun  toplanması ilə məşğuldur.


Saatlı, 1980-ci illərin ortaları, soldan:
Faiq Mamaxov, Cabir Xalidov, Asif Hacılı və Ahıskalı gənclər


Axısqa türklərinin mifologiyasına,
folkloruna, etnik tarix və etnoqrafiyasına həsr olunmuş
kitabları türkologiyanın bu sahəsinə aid ilk sanballı
əsərlər kimi yüksək qiymətləndirilmişdir.
Ahıskalıların öndər ziyalılarından Seyfəddin Buntürklə

Bu sahədə tədqiqatlarından və topladığı
folklor-etnoqrafik materiallarından ibarət məqalələri və
kitabları Azərbaycanda və Türkiyədə dərc olunub.
Borçalı türk folklorunun toplanması, tədqiqi və
təbliğindəki xidmətlərinə görə
Borçalı  İctimai Cəmiyyətinin
Fəxri diplomu ilə təltif olunub.İbrahim Burxanov və Kamal Beridze ilə, Bakı, 1990-cı illər

Əsərləri Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Bolqarıstan,
Özbəkistan, Tacikistan, Gürcüstan
və b. yerlərdə çap edilib. 200-ə qədər elmi əsərin,
o cümlədən monoqrafiyaların və dərs vəsaitlərinin
müəllifidir. 50-dən çox monoqrafiya, elmi məcmuə,
dərslik və s. elmi redaktoru, məsləhətçisi, rəyçisidir.
30-a qədər dissertasiya işinə opponentlik edib,
bir-neçə doktorantın elmi rəhbəridir.Türkiyə, Antalya, qurultayda

Moskva, Kiyev, Ankara, İstanbul, Astana, Daşkənd,
Drezden, Aşqabad, Düşənbə,
Tbilisi, Minsk,
Sankt-Peterburq,
Varna və b.
şəhərlərdə beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak edib.Saatlı, Adıgün kəndi, Yunis Zeyrek və Güləhməd ŞahinləMiko teatrı Bakıda qastrolda

Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin X və XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultaylarının iştirakçısı, XI Qurultayın "Beynəlxalq əlaqələr, Media və İnformasiya Texnologiyaları" komissiyasının katibi olmuşdur. Həmin qurultaylarda Borçalı və Axısqa türklərinin problemləri, xüsusən, milli maarif və mədəniyyət, repatriasiya məsələləri üzrə
məruzələr etmiş, məruzələrin müddəaları
qurultayların qərarlarında əks olunmuşdur.Ahıskalı ziyalılarla, Bursa, konfrans, 2014

"Borçalı" və "Qaraçöp" cəmiyyətlərinin idarə heyətinin üzvü, I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayının, Ahısqa türkləri "Vətən" cəmiyyəti qurultaylarının iştirakçısı olub. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumunun iştirakçısı, Dünya Azərbaycanlıları Xartiyasını hazırlayan
işçi qrupunun üzvü olub.Yalova, Ahıska sürgününə abidə, 2014

Orta məktəblər və universitetlər üçün bir sıra proqram və dərsliklərin müəllifidir. Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəbləri ücün "Ədəbiyyat" fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi işçi qrupunun sədri, həmin məktəblərin 5-11-ci sinifləri üçün "Ədəbiyyat" fənni üzrə proqram və dərsliklərin hazırlanması üzrə Təhsil Nazirliyi müəlliflər qrupunun
rəhbəri və dərsliklər kompleksinin elmi redaktorudur.Ahıska ziyalıları ilə BSU-da görüş, Bakı, 2016
(soldan Fəzli Əşrəfov, Mirzə Misliyev,
Nürəddin Sasıyev, Təzəgül Cəvdətova,
Cabir Xalid, Həmdi Eyvazov,
Kamal Beridze)


  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin, Təhsil Nazirliyinin Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurasının və Elmi-Koordinasiya Şurasının üzvüdür.

Respublikanın umumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri ucun "Qiymətləndirmə Standartlarının təkmilləşdirilməsi" və "Umumi təhsil məktəblərində və ilk peşə-ixtisas təhsili muəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi və yekun dovlət attestasiyasının aparılması Qaydaları" əsasında fənn muəllimləri uçun muvafiq təlimatların hazırlanması üzrə təlim rus dilində olan umumtəhsil məktəbləri uçun "Ədəbiyyat" fənni üzrə işçi qrupunun sədridir.

Rus dilinə dəstək Beynəlxalq Pedaqoji Cəmiyyətinin (Moskva) təsisçilərindən biridir. Bu cəmiyyətin Koordinasiya və Ekspert-konsultativ şuralarının üzvüdür
(2004-cü ildən).
Moskva Humanitar Pedaqoji İnstitutunun
fəxri professorudur (2006).

AMEA Folklor İnstitutu elmi-nəzəri seminarın sədri, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində və BSU nəzdində dissertasiya şuralarının üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvü (2007-2011) olub. Bakı Slavyan Universiteti nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.071
Dissertasiya Şurasının sədri olub
(2011-2016). AMEA Folklor İnstitutu
nəzdində Folklorşünaslıq üzrə 
problem şuranın üzvüdür.

"Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron
Kitabxanasının Redaksiya Şurasının üzvüdür.

Qafqaz Universitetləri Birliyinin Bilim
Kurulunun üzvüdür (Türkiyə).

"Literaturnı Azerbaydjan", "Qarapapaqlar" (Gürcüstan),
"Rus dili və ədəbiyyatı Azərbaycanda"
jurnallarının, "Vestnik MQLU"
("Вестник МГЛУ", Москва)
elmi jurnalının redaksiya şurasının,
"Filoloqun kitabxanası" seriyasının,
"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin
aktual problemləri" məcmuələrinin
redaksiya heyətlərinin,
Yakov Qoqebaşvili adına
Milli Pedaqoji Elmlər İnstitutunun
"SAZRİSİ" ("Fikir") Elmi əsərlərinin
(Tbilisi) Elmi-konsultativ Şurasının,  
"Научный диалог"
(Rusiya, Yekaterinburq)
jurnalının redaksiya şurasının
üzvü olub və ya üzvüdür,
Avrasya Uluslar Arasi Araştirmalar
Dergisinin (Türkiyə) Dış Temsilçisidir.


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.


== Kitabları ==

Epik ənənə və müasir bədii nəsr. Bakı: 1984

Qəribəm bu vətəndə. Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti. Bakı: 1992

Мифологизм и фольклоризм современной прозы. Б., 1993

Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и
фольклорного генезиса. Б., 1997

Axısqa türk folkloru. B., 1998

Bayatı poetikası. B., 2000


Ahıska türk folkloru. Ankara, 2001


Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. B., 2002

Русская проза. Вторая половина XX века.
Опыт мифопоэтического толкования. Б. , 2003


Литература. Учебник для 8 класса
азербайджанских школ с русским
языком обучения. Б., 2006


Литература. Учебник для 9 класса
азербайджанских школ с русским
языком обучения. Б., 2007


Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. B., 2009

Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009

Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası. B., 2010

Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası. B., 2011


Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012


Сетература: история, типология и поэтика русской
сетевой литературы. Баку, 2012


Типология русской прозы рубежа ХХ  и ХХI веков.
Баку, 2012


Ahıskalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. 
Bakı2014

Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, Mutərcim, 
Bakı2014

Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, Mütərcim,
Bakı2014

Urumlar: tarix və folklor. 
Bakı, 2014

Ahıskalı Şair Usta Mürtəz. Bakı, 2015


== Tərcümələri ==

İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // "Ruh", 03-05.2003, № 1-10

Futurizm manifestləri // "Ruh", 05-06.2003, № 11-12

Dadaizm manifestləri // " Ruh", 06,2003, № 13

N.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // "Mütərcim", 1-2, 2004

Sürrealizm manifestləri // "Səhifələr", №1, 15-22.05.2004

Ekspressionizm manifestləri // "Səhifələr", №3, 1-07.06.2004

Akmeizm manifestləri // "Səhifələr", №4, 08-15-06.2004

Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti // "Səhifələr", №5, 05-22.06.2004

Bu da bir həyatdı oynadıq onu // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004

Modernizm manifestləri // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004

Postmodernizm manifestləri // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004

Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 11 , 27iyul-3 avqust, 2004

N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // "Səhifələr", №№ 12, 13, 14, 2004

Ədəbiyyatda sosiallıq // "Səhifələr", 24-31 avqust, 2004

Simvolizm // "Səhifələr", 31 avqust-sentyabr, 2004

Məşriqdən məğribə // "Səhifələr", 7-14 sentyabr, 2004

O sizə ansızın gələcəkdir // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004

Dahilik və dəlilik // "Səhifələr", 21-28 sentyabr, 2004

Ernst Kreçmer. Demoniklik // "Səhifələr", 24 noyabr, 2004

U.Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // "Tənqid.net" 2007, 7

 

 
== Redaktə və tərtib ==


М.К.Коджаев. Методическая разработка темы "История и теория литературного характера" – Б., 1991


С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно структурный анализ). – Б., 1991

 

"Деде-Коркут" – 1300. Материалы научной конференции, посвященной   1300-летию эпоса "Деде -Коркут" – Б., 1999

 

Пушкин – 200. Сб. статей – Б., 1999

 

A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum – Ahıska. – B., 2001

 

M. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции "Восток – Запад" – Б., 2001

"Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris". Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002

M.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. – B., 2001

 

Живая душа русского мира. - Москва,
Издательский дом "Этносфера", 2004
(консультант сборника).

 

H.Cavid.  Əsərləri. 3 cilddə. – B., AMF, 2003 (redaksiya heyətinin üzvü)

 

Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004

 

А.Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (па материале творчества А.П.Чехова). Б., 2005

 

Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебники для 9, 10, 11 классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005

 

И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф.М. Достоевского  (Выбранные места из переписки с друзями" и "Дневник писателя")  Б., 2006

 

С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970-1980-х годов хх века) Б., 2005

 

S.Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. B, 2005

 

Литература. 5 – 11  классы. Учебники для общеобразовательных школ с  русским языком обучения. Рекомендованы МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 – 2008

 

Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Б., 2006

 

Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. B., 2006

 

З.Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов ХХ века. Б., 2006

 

Э.Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. Б., 2006

 

S.Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. B., 2006

 

Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007

 

Ф.С.Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин – критик). Б., 2007

L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008

Axısqa türk folkloru. B., 2008

R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008

T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008

S.Sayq. Seçlmiş əsərləri. B., 2010

Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2010 – 2011 (tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)

 

Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı, 2010

 

A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. “Şərq-Qərb”, 2010

 

L.Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010

 

Aqata Kritsi. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2010

Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010.

 

Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2010.

 

К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе. Б., 2011

 

Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. – Баку, 2011

 

К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011

 

Литература 10 учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку: 2011.

 

С.А.Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011

 

С.А.Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011

 

N. F. Qısakürək. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2011

 

Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012

 

X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012

 

Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 4-cü cild. B., 2012

 

Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 5-ci cild. B., 2012

 

Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2012.

 

M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013

 

T.Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013

 

Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb,2013.


“Azərbaycan multikulturalizmi” fənni üzrə proqram
(magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 


“Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram
(bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 


“Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin
proqramı. B., 2015 


Флора Наджи. Русская литература сегодня.
Очерки о новейшей русской
литературе. Б., 2015

Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr. B., 2016
(Tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı)
MƏLUMAT VƏ ƏSƏRLƏRİ:
 

akademia.edu
 
KAYNAKÇA.İNFO. Asif HACILI

 
 
VATAN BİLGİSİ
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 
Bugün 5275 ziyaretçi (19826 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=