ASİF HACILININ AHISKA TÜRKLƏRİNƏ DAİR ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

Prof.Dr. Asif Hacılının
Ahıska türklərinə dair əsərlərinin
siyahısı

 

 Kitabları:


* Qəribəm bu vətəndə /Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti/. Bakı, «Gənclik», 1992.


* Жанровое своебразие современной устной прозы (на материале устной прозы месхетинских турок) // Асиф Гаджиев. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Баку, Мутарджим, 1997, 204 с., с.174-189

 * Axısqa türk folkloru (tərtib, ön söz, redaktə). Bakı, «Mütərcim», 1998.

* Ahıska Türk folkloru. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001.

*Axısqa türk folkloru (Ön söz, şərhlər, folklor mətnləri). Bakı, 2008.

* Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009.

Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı2014

Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, Mutərcim, 2014 Bakı2014Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, Mütərcim, 2014 Bakı2014* Axısqalı Şair Usta Mürtəz. - Bakı, 2015Məqalələr və müsahibələr:

* Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş! // «Ulduz», 1989, №7

* «Умуд» - ансамбль советских турок // «Бакинский рабочий», 14.06.1989

* Mesxet  türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65).

* Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, №2

* Ümid nəğmələri  // «Azərbaycan gəncləri», 30.10.1990

* Fərman padşahın, dağlar bizimdir // «Ədalət» 01.11.1990

* Köhnə yurda dönüşün aşırımları // «Azadlıq», 14.11.1990

* Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyez» /Türkiyə/, 1991, №1

* Axısqa türklərində mətbəx və geyim – kuşam kültürü // «Erciyez» /Türkiyə/, 1991, №8

* Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8

* Axısqa türk folkloru // «Milli folklor» /Türkiyə/, 1991, № 9

* Qafqazda türk cümhuriyyətləri // «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991

* Onlara qərib adı yaraşmır // «Novruz», 09.01.1991

* Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992, № 3

* Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18  (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

* Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

* Жанровое своеобразие современной устной прозы (на материале устной прозы месхетинских турок) // Асиф Гаджиев. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. – Баку: Мутарджим, 1997

* Axısqa türklərinin faciəsi hələ bitməyib // Palitra, 9-10.01, 2002

* Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ingilis dilində) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, №1.

* Современный фольклор месхегинских (ахысгинских) турок // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет» Свети Климент Охридски». Юбилеен сборник. София, 2004

* Фольклорно-литературный       синкретизм современного устного творчества и жанро­вые трансформации в прозопоэтической традиции // «Elm və cəmiyyət»,                 I buraxılış, В., 2004

* Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart, 2005

* Axıska türklərinin qədim taixinə dair // “BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası”, 2005, № 1-2

* Bizim Ahıskaya mektub // “Bizim Ahıska”, № 5 (mayıs), 2006

* “Qara dəniz axmam deyər” // “Xəzər”, 14 mart 2006.

* Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // “İrs - Наследие ”, 2007, №2 (26) http://irs-az.com//

* Türk birliyi // «Azərbaycan və dünya», yanvar, 2008

* Турки – ахыска: возвращение на родину // «Из», №1(2), 2008

* Ahıskada sənaye və ticarət // “Bizim Ahıska”, №10, 2008  (Türkiyə)

* Ön söz // L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008

* Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // “Bizim Ahıska”,  2010,  №20 (Türkiyə)

* Etnoqrafik fenomen - Axısqa türkləri // DAİM, 07.04.11.

* Hatıralarda Ahıska Yurdu – 1 // “Bizim Ahıska”, Bahar 2011, sayı 22,(Türkiyə)

* Hatıralarda Ahıska Yurdu – 2 // “Bizim Ahıska”, Yaz 2011, sayı 23, (Türkiyə)

* Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun, Türkiye, 2015 


 

 

 


VATAN BİLGİSİ
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 
Bugün 7433 ziyaretçi (26301 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=